Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Horehronie » okres Banská Bystrica » prístupnosť » barierový prístup

Barierový prístup, okres Banská Bystrica

Barierový prístup v okres Banská Bystrica

V okres Banská Bystrica sa nachádza 442 kusov barierový prístup.

barierový prístup inde

Banská Bystrica (240x), Radvaň (89x), Mikroregión Starohorská dolina (43x), Mikroregión Pod Panským dielom (41x), Mikroregión RENTAR (39x), Sásová (34x), Fončorda (30x), Badín (25x), Staré Hory (24x), Kremnické vrchy - východ (23x), Slovenská Ľupča (16x), Selce (15x), Tajov (14x), Kostiviarska (13x), Šalková (12x), Poniky (12x), Kremnička (11x), Podlavice (11x), Brusno (11x), Lučatín (10x), Vlkanová (10x), Banská Bystrica - Senica (10x), Ľubietová (10x), Uľanka (9x), Malachov (9x), Harmanec (8x), Podkonice (8x), Riečka (8x), Dolný Harmanec (7x), Priechod (7x)

Barierový prístup, okres Banská Bystrica:, 1 z 8

Koliba Goral, Čajovnička, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, Orange, Námestie Štefana Moyzesa, Thurzov Dom, Partizánska cesta, rázcestie, Cementárenská cesta, Kynceľová, rázcestie, Partizánska cesta, čerpacia stanica, Rooseveltova nemocnica, Partizánska cesta, čerpacia stanica, Na Hrbe, Senica, otočka, Štadlerovo nábrežie, Senica, Jednota, SAD, Kostiviarska, rázcestie, Uľanka, rázcestie Špania Dolina, Kostiviarska, rázcestie, Partizánska cesta, tlačiareň, Partizánska cesta, tlačiareň, Zvolenská cesta, stred, Kostiviarska, železničná stanica, THK, otočka, Povstalecká cesta, Zvolenská cesta, sever, Kostiviarska, Štefánikovo nábrežie, Zvolenská cesta, juh, Rakytovce, RD, Jakub, rázcestie, Rudlová, kpt. Jaroša, Stupy, Jednota, Podlavická cesta, jakub, rázcestie, Partizánska cesta, Mýto, Stupy, otočka, Šalková, rázcestie, Úrad PV SR, Partizánska cesta, Mýto, Okresný úrad, Podlavice, PD, Jakub, ihrisko, Kyjevské námestie, Jakub, kostol, Štefánikovo nábrežie, Pršianska cesta I., Kollárova, rázcestie, Skubín, Jednota, Strieborné námestie, Karpatská, Rudlovská cesta, podjazd, Iliaš, pri moste, Rudohorská, dolná, Rázcestie Rudlová

Barierový prístup, okres Banská Bystrica:, 2 z 8

Strieborné námestie, Poľná, Kosec, Rázcestie Rudlová, Starohorská, Pod Bánošom, Šalková, rázcestie, Rakytovce, Jakub, Nový Svet II., THK, Jakub, Nový Svet II., Hviezdoslavova, Alpinka, Rakytovce, Partizánska cesta, Moskovská, rázcestie, Partizánska cesta, Cesta k nemocnici, Radvaň Park, Uľanka, otočka, Radvaň Park, Podlavice, Priehrada, Skuteckého, rázcestie, Mládežnícka, otočka, Sásovská cesta, Starohorská, otočka, Starohorská, otočka, Kostiviarska, Jelšová, Uľanka, Chemika, Podlavická cesta, Jakub, Nový Svet I., Jakub, Nový Svet I., Pršianska terasa, Mosadzná, Šalková, rázcestie, Buková, Iliaš, II., Uľanská cesta, Karpatská, Starohorská, rázcestie, Ďumbierska, ŠZŠ, Rudohorská, stred, Internátna, Astra, Rudohorská, dolná, Námestie slobody, Kremnička, TWD, Iliaš, I., Námestie slobody, Rudohorská, horná, Internátna, Astra, Parkovisko Mičinská, Rudlovská cesta, Moskovská, rázcestie, Podháj, SZU, Podháj, SZU, Mičinská, Kazačok, Ďumbierska, ŠZŠ, Nové Kalište, Jegorovova, Švermova, ESC, Rudohorská, horná, Rudlovská cesta, Pršianska terasa, Medená, Ďumbierska, ZŠ

Barierový prístup, okres Banská Bystrica:, 3 z 8

Národná, Úsvit, Národná, Kyjevské námestie, Ďumbierska, ZŠ, Úsvit, Uľanka, Hl. cesta, Sládkovičova, Uľanka, hl. cesta, Majerská cesta, Sládkovičova, Hviezdoslavova, Uľanka, železničná stanica rázcestie, Magurská, Pivovar, Magurská, Pršianska terasa, Medená, Šalková, otočka, Majer, otočka, Šalková, Jednota, Mičinská cesta, Nové Kalište, Mičinská cesta, Pivovar, Mládežnícka, Komenského, PF UMB, Komenského, PF UMB, Šalková, mlyn, Severná, Ďumbierska, Severná, Tajovského, školy, Kremnička, Šalková, Jednota, Povstalecká cesta, Sásovská cesta, Pod Hôrkou, Tajovského, školy, Skubín, otočka, Na Karlove, Tulská, záhradky, Na Karlove, Pod Rybou, Okružná, MED-ART, Sásovská cesta, Tajovského, UMB, Nad Moskovskou, Mičinská, Kazačok, Medený Hámor, Evanjelický a. v. kostol, Vozovňa, Tajovského, UMB, Cesta k nemocnici, Šalková, Tatranská, ZVT, Wolkerova, Cementárenská cesta, rázcestie, Poľná, rázcestie

Barierový prístup, okres Banská Bystrica:, 4 z 8

ZVT, Pieninská, Tajovského, park, Srnková, Tajovského, park, Ďumbierska, Vozovňa, Mlynská, BURGMAIER, Medený Hámor, Skubín, Poľná, rázcestie, Majer, Plážové kúpalisko, Moskovská, Majer, Internátna, 29. augusta, Garbanka, 29. augusta, Tulská, stred, 29. augusta, RSC, Nad Tulskou, THK, rázcestie, EUROPA SC, 29. augusta, Úrad PV SR, Okružná, Komenského, Skuteckého, Komenského, Bellušova, Tulská, Viestova, Hlboká, Hlboká, Horná, Prior, Poľná, Lazovná, Lazovná, Rakytovce, ihrisko, Kynceľová, rázcestie, Výklad, Cesta k Smrečine, Priemyselný park, most, Okresný úrad, Ľubietová, námestie, Železničná stanica, Železničná stanica, Železničná stanica, Železničná stanica, Ľubietová, námestie, Slovenská Ľupča, rázcestie k železničnej stanici, Slovenská Ľupča, rázcestie k železničnej stanici, Rakytovce, ČOV, Špania Dolina, Kynceľová, II., Slovenská Ľupča, rázcestie, Kynceľová, I.

Barierový prístup, okres Banská Bystrica:, 5 z 8

Slovenská Ľupča, Pod hradom, Krematórium, Malachov, Mazúch, Poniky, Ponická Huta, Malachov, Jednota, Malachov, Kopanice, Malachov, Strelec, Selce, OcÚ, Slovenská Ľupča, Príboj, Malachov, hostinec, Hronsek, bytovky, Malachov, pred Určinou, Selce, OcÚ, Selce, ZŠ, Nemce, I., Nemce, OcÚ, Slovenská Ľupča, Vlkanová, železničná stanica, Ľubietová, dolný koniec, Slovenská Ľupča, Ľubietová, dolný koniec, Pohronský Bukovec, OcÚ, Ľubietová, Huta, Hronsek, Drevex, Ľubietová, Huta, Badín, ZŠ, Vlkanová, pri moste, Selce, štadión, Badín, rázcestie, Lučatín, mlynčok, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Badín, rázcestie, Selce, štadión, Pohronský Bukovec, dolný koniec, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Slovenská Ľupča, rázcestie, Poniky, Nást. 1 a 2, Selce, Jednota, Poniky, Ponická Lehôtka, Králiky, Rusko, Poniky, Nást. 1 a 2, Poniky, škola, Poniky, RD, Brusno, železničná stanica, Králiky, Rovne, Dolný Harmanec, Horný Harmanec jaskyňa, Selce, Jednota, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Sebedín-Bečov, OcÚ, Špania Dolina, Rudné bane, Ľubietová, Podlipa rázcestie, Hronsek, pohostinstvo, Dolný Harmanec, Kohút, Poniky, Hlinka, Ľubietová, Zábava, Dolný Harmanec, Turecká, Jednota, Vlkanová, otočka, Králiky, Pažiť, Medzibrod, železničná zastávka

Barierový prístup, okres Banská Bystrica:, 6 z 8

Kynceľová, II., Dolný Harmanec, Horný Harmanec polesie, Dolný Harmanec, Jednota, Poniky, Ponická Huta, pri moste, Králiky, garáž, Hronsek, železničná stanica, Králiky, OcÚ, Riečka, Nevolné, Brusno, železničné priecestie, Horná Mičiná, strelnica, Badín, Vŕšok, Badín, Hliny, Hrochoť, Močiare, Badín, Kukučka č. d. 365, Sebedín-Bečov, Bečov, Tajov, ihrisko, Horné Pršany, Dolná Mičiná, č. d. 77, Hrochoť, Obnova, Hrochoť, Súdenica, Dolná Mičiná, č. d. 77, Dolná Mičiná, Horná Mičiná, Brusno, Oremlaz, Kordíky, vápenica, Staré Hory, kaplnka, Riečka, mlyn, Staré Hory, kaplnka, Staré Hory, OcÚ, Staré Hory, kaplnka, Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, Brusno, Kováč, Horná Mičiná, bytovky, Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, Staré Hory, Horný Jelenec, Riečka, garáž, Staré Hory, Horný Jelenec, Podkonice, kaplnka, Staré Hory, Žiak, Moštenica, vápenka, Podkonice, Staré Hory, Polkanová, Nemce, otočka, Nemce, III., Staré Hory, č. d. 21, Poniky, pri moste, Poniky, Pelc, Sliač, letisko, Staré Hory, OcÚ, Strelníky, otočka, Riečka, Jednota, Staré Hory, Polkanová, Donovaly, Pod Magurou-ATC, Donovaly, Hanesy, Donovaly, centrum, Donovaly, Pod Magurou-ATC, Moštenica, Vlkanová, Prefasol, Dúbravica, Kmeť, Badín, Danko

Barierový prístup, okres Banská Bystrica:, 7 z 8

Dúbravica, garáž, Kordíky, vápenica, Priechod, OcÚ, Priechod, rázcestie, Strelníky, OcÚ, Donovaly, centrum, Strelníky, Fibek, Donovaly, Hanesy, Povrazník, Čerín, Čačín, rázcestie Hrochoť, Lučatín, horný koniec, Harmanec, Strelnica, Turecká, Horná, Harmanec, VPT, Podkonice, dolná zastávka, Kordíky, garáž, Moštenica, rázcestie, Kordíky, Jednota, Kordíky, Enert, toaleta, Riečka, rázcestie, Priechod, Pod Novou ulicou, Turecká, Dolná, Lučatín, SSC, Lučatín, železničná zastávka, Čerín, Čačín, rázcestie č. d. 31, Motyčky, Jergaly, Slovenská Ľupča, Príboj Pod skalou, Tajov, Rôtovo, Hiadeľ, dolný koniec, Motyčky, Harmanec, papiereň, Harmanec, papiereň, Hiadeľ, garáž, Badín, Dorotovič, Harmanec, OcÚ, Tajov, Biela Hlina, Motyčky, Slovenská Ľupča, Príboj Pod skalou, Lučatín, Jednota, Harmanec, OcÚ, Hiadeľ, OcÚ, Baláže, Oravce, Hiadeľ, škola, Môlča, lom, Môlča, I., Tajov, č. d. 155, Tajov, osada, Môlča, bytovka, Tajov, OcÚ, Môlča, Čerín, rázcestie, Môlča, Dolná Môlča, Čerín, OcÚ, Čerín, rázcestie MŠ, Tajov, mlyn, Národný dom, Brusno, Brusno

Barierový prístup, okres Banská Bystrica:, 8 z 8

toaleta, Brusno, Brusno-kúpele, Pohronský Bukovec, horáreň, Uľanka, železničná stanica rázcestie, Tajovského, pod nemocnicou, Šalková, hosp. RD, Farma pod Pršanmi, Sásová, ihrisko, Sásová, ihrisko, Medzibrod, rázcestie, Priechod, hájenka, Priechod, RD, Lučatín, rázcestie, Lučatín, rázcestie, Motyčky, Jergaly, Poniky, Ponická Huta, rázcestie, Medzibrod, rázcestie, Badín, VÚ, Čerín, Čačín, sklady, Badín, VÚ, toaleta, Jaskyňa Ľadová studňa

barierový prístup inde

Banská Bystrica (240x), Radvaň (89x), Mikroregión Starohorská dolina (43x), Mikroregión Pod Panským dielom (41x), Mikroregión RENTAR (39x), Sásová (34x), Fončorda (30x), Badín (25x), Staré Hory (24x), Kremnické vrchy - východ (23x), Slovenská Ľupča (16x), Selce (15x), Tajov (14x), Kostiviarska (13x), Šalková (12x), Poniky (12x), Kremnička (11x), Podlavice (11x), Brusno (11x), Lučatín (10x), Vlkanová (10x), Banská Bystrica - Senica (10x), Ľubietová (10x), Uľanka (9x), Malachov (9x), Harmanec (8x), Podkonice (8x), Riečka (8x), Dolný Harmanec (7x), Priechod (7x)
barierový prístup v Banská Bystrica
barierový prístup v Radvaň
barierový prístup v Mikroregión Starohorská dolina

Podobné, okres Banská Bystrica:

442x barierový prístup, 64x bezbarierový prístup
Hľadáme barierove, OSM tagy: wheelchair = 'no'.
Barierový prístup, okres Banská Bystrica

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-banska-bystrica.oma.sk pristupnost barierove

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.