Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Horehronie » okres Banská Bystrica » prístupnosť

prístupnosť v okres Banská Bystrica

prístupnosť

442x barierový prístup, 64x bezbarierový prístup

prístupnosť

Prístupnosť v okres Banská Bystrica

V okres Banská Bystrica sa nachádza 506 kusov prístupnosť.

prístupnosť inde

Banská Bystrica (295x), Radvaň (103x), Mikroregión Starohorská dolina (43x), Mikroregión Pod Panským dielom (41x), Mikroregión RENTAR (40x), Sásová (37x), Fončorda (31x), Badín (28x), Staré Hory (24x), Kremnické vrchy - východ (24x), Slovenská Ľupča (16x), Tajov (15x), Selce (15x), Podlavice (14x), Kostiviarska (14x), Poniky (13x), Šalková (12x), Brusno (11x), Kremnička (11x), Banská Bystrica - Senica (10x), Lučatín (10x), Vlkanová (10x), Ľubietová (10x), Malachov (9x), Rudlová (9x), Uľanka (9x), Medzibrod (8x), Riečka (8x), Čerín (8x), Podkonice (8x)

Prístupnosť, okres Banská Bystrica:, 1 z 9

OMV, COOP Jednota, SLOVNAFT Banská Bystrica, Rudlovská, Múzeum SNP, COOP Jednota, Kvetinárstvo Kvietok PRIOR, Koliba Goral, Čajovnička, begreen, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, TESCO hypermarket, Gazdovský trh, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, bankomat, Orange, Chilli Pizza Ristorante, Viva, toaleta, Piváreň PoPiTo, Námestie Štefana Moyzesa, Thurzov Dom, Partizánska cesta, rázcestie, Partizánska cesta, SVP, predaj lístkov, Kynceľová, rázcestie, Cementárenská cesta, Štadlerovo nábrežie, Štadlerovo nábrežie, SAD, Zvolenská cesta, stred, 7, 10, 9, Rudlovská cesta, podjazd, 13, Zvolenská cesta, sever, Partizánska cesta, čerpacia stanica, 2, 1, 4, 3, 5, 14, Banská Bystrica, Autobusová stanica, 15, 18, 8, 16, 17, 6, 12, 19, 11, Partizánska cesta, čerpacia stanica, Rooseveltova nemocnica, Na Hrbe

Prístupnosť, okres Banská Bystrica:, 2 z 9

Senica, otočka, Štadlerovo nábrežie, Senica, Jednota, SAD, Uľanka, rázcestie Špania Dolina, Kostiviarska, rázcestie, Kostiviarska, rázcestie, Kostiviarska, železničná stanica, Partizánska cesta, tlačiareň, Partizánska cesta, tlačiareň, Zvolenská cesta, stred, THK, otočka, Povstalecká cesta, Zvolenská cesta, sever, Kostiviarska, Štefánikovo nábrežie, Stupy, Jednota, Rakytovce, RD, jakub, rázcestie, Jakub, rázcestie, Zvolenská cesta, juh, Rudlová, kpt. Jaroša, Podlavická cesta, Partizánska cesta, Mýto, Šalková, rázcestie, Stupy, otočka, Úrad PV SR, Partizánska cesta, Mýto, Rudohorská, stred, Jakub, ihrisko, Podlavice, PD, Okresný úrad, Kyjevské námestie, Autobusová stanica, Pršianska cesta I., Jakub, kostol, Kollárova, rázcestie, Podlavice, Gaštanová, Štefánikovo nábrežie, Strieborné námestie, Strieborné námestie, Rudlovská cesta, podjazd, Rázcestie Rudlová, Iliaš, pri moste, Rudohorská, dolná, Mlynská, otočka, Rázcestie Rudlová, Starohorská, Pod Bánošom, Karpatská, Skubín, Jednota, Poľná, Kosec, Šalková, rázcestie, Rakytovce, Jakub, Nový Svet II., STK, STK, Jakub, Nový Svet II., THK, Rakytovce, Hviezdoslavova, Alpinka

Prístupnosť, okres Banská Bystrica:, 3 z 9

Partizánska cesta, Uľanka, otočka, Radvaň Park, Partizánska cesta, Cesta k nemocnici, Moskovská, rázcestie, Radvaň Park, Skuteckého, rázcestie, Uľanka, Chemika, Kostiviarska, Jelšová, Podlavice, Priehrada, Mládežnícka, otočka, Starohorská, otočka, Starohorská, otočka, Sásovská cesta, Pršianska terasa, Mosadzná, Podlavická cesta, Jakub, Nový Svet I., Jakub, Nový Svet I., Šalková, rázcestie, Jesenský vŕšok, Uľanská cesta, Karpatská, Starohorská, rázcestie, Iliaš, II., Buková, Námestie slobody, Rudohorská, dolná, Rudohorská, stred, Internátna, Astra, Internátna, Astra, Ďumbierska, ŠZŠ, Iliaš, I., Rudohorská, horná, Kremnička, TWD, Námestie slobody, Plážové kúpalisko, Parkovisko Mičinská, Rudlovská cesta, Moskovská, rázcestie, Rudohorská, horná, Jegorovova, Nové Kalište, Námestie S. H. Vajanského, Švermova, ESC, Podháj, SZU, Ďumbierska, ŠZŠ, Podháj, SZU, Mičinská, Kazačok, Národná, Rudlovská cesta, Kyjevské námestie, Ďumbierska, ZŠ, Národná, Úsvit, Úsvit, Pršianska terasa, Medená, Ďumbierska, ZŠ, Uľanka, železničná stanica rázcestie, Uľanka, hl. cesta

Prístupnosť, okres Banská Bystrica:, 4 z 9

Uľanka, Hl. cesta, Hviezdoslavova, Sládkovičova, Majerská cesta, Sládkovičova, Magurská, Šalková, otočka, Pršianska terasa, Medená, Pivovar, Magurská, Majer, otočka, Nové Kalište, Šalková, Jednota, Mičinská cesta, Mičinská cesta, toaleta, Komenského, PF UMB, Pivovar, Mládežnícka, Šalková, mlyn, Komenského, PF UMB, Šalková, Jednota, Severná, Pod Hôrkou, Ďumbierska, Tajovského, školy, Kremnička, Povstalecká cesta, Skubín, otočka, Tajovského, školy, Sásovská cesta, Severná, Tulská, záhradky, Poľná, Na Karlove, Na Karlove, Pod Rybou, Okružná, Tajovského, UMB, Sásovská cesta, Medený Hámor, Tajovského, UMB, Evanjelický a. v. kostol, Nad Moskovskou, Vozovňa, MED-ART, Mičinská, Kazačok, Tajovského, park, Wolkerova, Cementárenská cesta, rázcestie, ZVT, Šalková, ZVT, Srnková, Tajovského, park, Pieninská, Cesta k nemocnici, Tatranská, Poľná, rázcestie, Mlynská

Prístupnosť, okres Banská Bystrica:, 5 z 9

Vozovňa, Ďumbierska, Medený Hámor, BURGMAIER, Moskovská, Poľná, rázcestie, Skubín, Plážové kúpalisko, Majer, Majer, Garbanka, 29. augusta, Internátna, Tulská, stred, 29. augusta, 29. augusta, 29. augusta, EUROPA SC, RSC, Nad Tulskou, THK, rázcestie, Úrad PV SR, Okružná, Komenského, Skuteckého, Komenského, Bellušova, Tulská, toaleta, Hlboká, Viestova, Hlboká, Horná, Prior, Poľná, pitná voda, Lazovná, Lazovná, Rakytovce, ihrisko, Kynceľová, rázcestie, Výklad, Poniky, Jednota, Cesta k Smrečine, Medzibrod, OcÚ, Okresný úrad, Priemyselný park, most, Ľubietová, námestie, Železničná stanica, Železničná stanica, Železničná stanica, Železničná stanica, Ľubietová, námestie, parkovisko, Rakytovce, ČOV, Špania Dolina, Slovenská Ľupča, rázcestie k železničnej stanici, Slovenská Ľupča, rázcestie k železničnej stanici, Kynceľová, I., Slovenská Ľupča, rázcestie, Kynceľová, II., Slovenská Ľupča, Pod hradom

Prístupnosť, okres Banská Bystrica:, 6 z 9

Krematórium, Malachov, Mazúch, Poniky, Ponická Huta, Malachov, Kopanice, Malachov, Jednota, Malachov, Strelec, Slovenská Ľupča, Príboj, Selce, OcÚ, Hronsek, bytovky, Selce, OcÚ, Malachov, pred Určinou, Malachov, hostinec, Slovenská Ľupča, Selce, ZŠ, Nemce, I., Nemce, OcÚ, Hrochoť, Jednota, Hrochoť, u Zátrocha, Ľubietová, dolný koniec, Hrochoť, Obnova, Slovenská Ľupča, Ľubietová, dolný koniec, Vlkanová, železničná stanica, Sebedín-Bečov, Bečov, Pohronský Bukovec, OcÚ, Badín, ZŠ, Ľubietová, Huta, Ľubietová, Huta, Hronsek, Drevex, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Badín, rázcestie, Lučatín, mlynčok, Selce, štadión, Selce, štadión, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Pohronský Bukovec, dolný koniec, Vlkanová, pri moste, Slovenská Ľupča, rázcestie, Badín, rázcestie, Selce, Jednota, Poniky, škola, Poniky, RD, Selce, Jednota, Poniky, Nást. 1 a 2, Králiky, Rusko, Brusno, železničná stanica, Poniky, Ponická Lehôtka, Poniky, Nást. 1 a 2, Dolný Harmanec, Horný Harmanec jaskyňa, Králiky, Rovne, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Sebedín-Bečov, OcÚ, Poniky, Ponická Huta, pri moste, Ľubietová, Podlipa rázcestie, Kynceľová, II., Poniky, Hlinka, Medzibrod, železničná zastávka, Dolný Harmanec, Horný Harmanec polesie, Králiky, OcÚ, Dolný Harmanec, Kohút

Prístupnosť, okres Banská Bystrica:, 7 z 9

Hronsek, železničná stanica, Špania Dolina, Rudné bane, Králiky, garáž, Turecká, Jednota, Vlkanová, otočka, Králiky, Pažiť, Dolný Harmanec, Ľubietová, Zábava, Hronsek, pohostinstvo, Dolný Harmanec, Jednota, Badín, Hliny, Horná Mičiná, strelnica, Riečka, Nevolné, Brusno, železničné priecestie, Badín, Kukučka č. d. 365, Hrochoť, Močiare, Badín, Vŕšok, Sebedín-Bečov, Bečov, Hrochoť, Obnova, Dolná Mičiná, Dolná Mičiná, č. d. 77, Horné Pršany, Dolná Mičiná, č. d. 77, Kordíky, vápenica, Horná Mičiná, Hrochoť, Súdenica, Brusno, Oremlaz, Tajov, ihrisko, Staré Hory, OcÚ, Staré Hory, Horný Jelenec, Horná Mičiná, bytovky, Staré Hory, kaplnka, Riečka, mlyn, Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, Brusno, Kováč, Staré Hory, kaplnka, Staré Hory, Horný Jelenec, Riečka, garáž, Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, Staré Hory, kaplnka, Poniky, pri moste, Podkonice, kaplnka, Strelníky, otočka, Staré Hory, č. d. 21, Staré Hory, Polkanová, Staré Hory, Žiak, Staré Hory, OcÚ, Poniky, Pelc, Riečka, Jednota, Nemce, otočka, Staré Hory, Polkanová, Sliač, letisko, Moštenica, vápenka, Podkonice, Nemce, III., Povrazník, Dúbravica, garáž, Priechod, rázcestie, Donovaly, Hanesy, Strelníky, OcÚ

Prístupnosť, okres Banská Bystrica:, 8 z 9

Vlkanová, Prefasol, Strelníky, Fibek, Donovaly, centrum, Donovaly, Pod Magurou-ATC, Badín, Danko, Dúbravica, Kmeť, Priechod, OcÚ, Donovaly, Hanesy, Donovaly, centrum, Moštenica, Kordíky, vápenica, Donovaly, Pod Magurou-ATC, Čerín, Čačín, rázcestie Hrochoť, Kordíky, Enert, Riečka, rázcestie, Harmanec, VPT, toaleta, Turecká, Dolná, Podkonice, dolná zastávka, Lučatín, horný koniec, Turecká, Horná, Lučatín, železničná zastávka, Harmanec, Strelnica, Priechod, Pod Novou ulicou, Kordíky, Jednota, Kordíky, garáž, Moštenica, rázcestie, Lučatín, SSC, Čerín, Čačín, rázcestie č. d. 31, Tajov, Biela Hlina, Motyčky, Jergaly, Harmanec, papiereň, Lučatín, Jednota, Harmanec, papiereň, Harmanec, OcÚ, Slovenská Ľupča, Príboj Pod skalou, Badín, Dorotovič, Motyčky, Hiadeľ, garáž, Harmanec, OcÚ, Tajov, Rôtovo, Slovenská Ľupča, Príboj Pod skalou, Hiadeľ, dolný koniec, Motyčky, Hiadeľ, OcÚ, Oravce, Tajov, osada, Baláže, Môlča, I., Hiadeľ, škola, Tajov, č. d. 155, Môlča, lom, toaleta, Čerín, OcÚ, Môlča, Môlča, Dolná Môlča, Čerín, rázcestie MŠ, Tajov, OcÚ, Čerín, rázcestie, Môlča, bytovka

Prístupnosť, okres Banská Bystrica:, 9 z 9

Tajov, mlyn, Národný dom, Brusno, Brusno, toaleta, Brusno, Brusno-kúpele, Pohronský Bukovec, horáreň, Uľanka, železničná stanica rázcestie, Tajovského, pod nemocnicou, Šalková, hosp. RD, Farma pod Pršanmi, Sásová, ihrisko, Sásová, ihrisko, Medzibrod, rázcestie, Priechod, RD, Priechod, hájenka, Lučatín, rázcestie, Lučatín, rázcestie, Motyčky, Jergaly, Poniky, Ponická Huta, rázcestie, Medzibrod, rázcestie, Badín, VÚ, Badín, VÚ, Čerín, Čačín, sklady, toaleta, Jaskyňa Ľadová studňa

prístupnosť inde

Banská Bystrica (295x), Radvaň (103x), Mikroregión Starohorská dolina (43x), Mikroregión Pod Panským dielom (41x), Mikroregión RENTAR (40x), Sásová (37x), Fončorda (31x), Badín (28x), Staré Hory (24x), Kremnické vrchy - východ (24x), Slovenská Ľupča (16x), Tajov (15x), Selce (15x), Podlavice (14x), Kostiviarska (14x), Poniky (13x), Šalková (12x), Brusno (11x), Kremnička (11x), Banská Bystrica - Senica (10x), Lučatín (10x), Vlkanová (10x), Ľubietová (10x), Malachov (9x), Rudlová (9x), Uľanka (9x), Medzibrod (8x), Riečka (8x), Čerín (8x), Podkonice (8x)
prístupnosť v Banská Bystrica
prístupnosť v Radvaň
prístupnosť v Mikroregión Starohorská dolina
prístupnosť v okres Banská Bystrica

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-banska-bystrica.oma.sk pristupnost

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.