Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Horehronie » okres Banská Bystrica » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica

Autobusová zastávka v okres Banská Bystrica

V okres Banská Bystrica sa nachádza 526 kusov autobusová zastávka.

autobusová zastávka inde

Banská Bystrica (316x), Radvaň (110x), Mikroregión Starohorská dolina (45x), Mikroregión Pod Panským dielom (41x), Mikroregión RENTAR (40x), Sásová (39x), Fončorda (32x), Staré Hory (27x), Badín (26x), Kremnické vrchy - východ (24x), Podlavice (17x), Kostiviarska (17x), Tajov (16x), Selce (16x), Kremnička (15x), Šalková (15x), Slovenská Ľupča (15x), Banská Bystrica - Senica (13x), Uľanka (13x), Poniky (13x), Brusno (11x), Malachov (11x), Harmanec (11x), Lučatín (10x), Vlkanová (10x), Ľubietová (10x), Medzibrod (8x), Špania Dolina (8x), Riečka (8x), Rudlová (8x)

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 1 z 9

Môlča, bytovka, 18, Hrochoť, Obnova, Badín, rázcestie, Radvaň Park, 3, Cementárenská cesta, Buková, Hiadeľ, garáž, Nad Tulskou, Malachov, Strelec, Medený Hámor, Železničná stanica, Sásová, ihrisko, Selce, Jednota, 15, Pieninská, Pršianska cesta, I., Štadlerovo nábrežie, Partizánska cesta, tlačiareň, Moštenica, vápenka, Ďumbierska, ZŠ, Badín, ZŠ, Podkonice, dolná zastávka, Vlkanová, pri moste, Hiadeľ, škola, Jakub, kostol, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Dúbravica, garáž, Sládkovičova, Harmanec, VPT, Staré Hory, Polkanová, Selce, OcÚ, Dolná Mičiná, č. d. 77, Lučatín, Jednota, Hviezdoslavova, Bellušova, Tajovského, školy, Sásovská cesta, Horná Mičiná, strelnica, Priechod, hájenka, Nemce, otočka, Tajov, č. d. 155, Mičinská cesta, Malachov, Mazúch, Tajovského, UMB, Moskovská, rázcestie, Riečka, Jednota, Strelníky, OcÚ, Nad Moskovskou, Horná, Prior, jakub, rázcestie, Staré Hory, OcÚ, THK, MED-ART, Hrochoť, Jednota, Pivovar, Na Karlove, Okružná, 13

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 2 z 9

Sásovská cesta, Poľná, Stupy, otočka, Stupy, otočka, Uľanka, železničná stanica rázcestie, Riečka, garáž, Rakytovce, ihrisko, Rudlovská cesta, Hronsek, Drevex, Dúbravica, Kmeť, Severná, Môlča, Viestova, Poniky, Ponická Lehôtka, Kollárova, rázcestie, Ľubietová, Podlipa rázcestie, Rudlovská cesta, Slovenská Ľupča, Príboj Pod skalou, Tulská, stred, Buková, Kostiviarska, Brusno, RSC, Motyčky, Králiky, Rusko, Pršianska terasa, Medená, Kostiviarska, železničná stanica, Slovenská Ľupča, Príboj, Tajov, OcÚ, Tajovského, park, Kremnička, autobusová zastávka, Tajov, Biela Hlina, Podlavice, Gaštanová, Rakytovce, Zvolenská cesta, sever, Brusno, Brusno-kúpele, Okružná, Králiky, OcÚ, Badín, Kukučka č. d. 365, Špania Dolina, Rudné bane, Iliaš, I., Partizánska cesta, rázcestie, Vlkanová, Prefasol, Badín, Dorotovič, Pivovar, Pršianska cesta I., Hviezdoslavova, Alpinka, Partizánska cesta, Mýto, Podlavice, Priehrada, Mičinská, Kazačok, Uľanka, Chemika, Podlavická cesta, Parkovisko Mičinská, Internátna, Staré Hory, č. d. 21, 9, Skuteckého, rázcestie, Komenského, Pohronský Bukovec, horáreň

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 3 z 9

Ľubietová, námestie, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, STK, Uľanka, otočka, Internátna, Astra, Nové Kalište, Selce, ZŠ, Šalková, Jednota, Iliaš, pri moste, Rudohorská, dolná, Rudohorská, horná, Staré Hory, č. d. 21, Poľná, Kosec, Hrochoť, Súdenica, Bellušova, Pohronský Bukovec, dolný koniec, Ľubietová, Huta, Ďumbierska, Pod Rybou, Harmanec, papiereň, Ľubietová, Zábava, Krematórium, Magurská, Rudohorská, stred, Národná, Autobusová stanica, Kordíky, Enert, Dolná Mičiná, Medzibrod, OcÚ, Rázcestie Rudlová, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Jegorovova, Kostiviarska, rázcestie, Čerín, Čačín, rázcestie č. d. 31, Čerín, rázcestie MŠ, Kordíky, Jednota, Štefánikovo nábrežie, Iliaš, II., Malachov, Jednota, Slovenská Ľupča, Zvolenská cesta, TESCO, Staré Hory, Horný Jelenec, Magurská, Moštenica, rázcestie, Priemyselný park, most, Ľubietová, námestie, Železničná stanica, Kordíky, garáž, Špania Dolina, Sásovská cesta, Turecká, Jednota, Nové Kalište, Sebedín-Bečov, OcÚ, Jesenský vŕšok, Vlkanová, otočka, Stupy, Jednota, Lazovná, Tajovského, UMB, Strieborné námestie, 1

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 4 z 9

Štadlerovo nábrežie, Uľanská cesta, Nemce, III., Zvolenská cesta, juh, Badín, rázcestie, Podlavická cesta, Poniky, Ponická Huta, Brusno, Kováč, Poľná, Kosec, Cementárenská cesta, rázcestie, STK, Rudohorská, horná, 19, Úrad PV SR, Kynceľová, I., Plážové kúpalisko, Horná Mičiná, Poniky, Nást. 1 a 2, Rudlová, kpt. Jaroša, Rázcestie Rudlová, Šalková, mlyn, Kostiviarska, rázcestie, BURGMAIER, 11, 29. augusta, Povrazník, RSC, Badín, Hliny, Rakytovce, ČOV, Majer, Ďumbierska, Donovaly, centrum, Mlynská, otočka, SAD, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Môlča, lom, Harmanec, Strelnica, Železničná stanica, Námestie slobody, Motyčky, Jergaly, Jakub, rázcestie, Čerín, Čačín, rázcestie Hrochoť, Rudlovská cesta, podjazd, Donovaly, centrum, Partizánska cesta, čerpacia stanica, Štadlerovo nábrežie, 29. augusta, Na Karlove, Poľná, rázcestie, Poniky, Pelc, Komenského, PF UMB, Senica, Jednota, Lučatín, rázcestie, Hiadeľ, dolný koniec, Uľanská cesta, Rooseveltova nemocnica, Turecká, Dolná, Povstalecká cesta, Námestie slobody, Vozovňa

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 5 z 9

Rudohorská, dolná, Čerín, rázcestie, Garbanka, Úsvit, Hiadeľ, OcÚ, Priemyselný park, most, Slovenská Ľupča, rázcestie, Hronsek, bytovky, Tajov, osada, Karpatská, Riečka, rázcestie, Staré Hory, kaplnka, Priechod, Pod Novou ulicou, Staré Hory, kaplnka, 7, Námestie S. H. Vajanského, Skubín, otočka, Lučatín, horný koniec, Lazovná, EUROPA SC, Senica, otočka, Srnková, Kynceľová, II., Podlavice, Priehrada, Kordíky, vápenica, Vozovňa, Slovenská Ľupča, rázcestie, Hronsek, pohostinstvo, Severná, Badín, Vŕšok, Mlynská, Tajovského, pod nemocnicou, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Pršianska terasa, Mosadzná, Donovaly, Pod Magurou-ATC, 5, Skubín, Jednota, Ľubietová, dolný koniec, Selce, štadión, Pieninská, Partizánska cesta, SVP, Na Hrbe, Poniky, pri moste, Jakub, ihrisko, Švermova, ESC, Tajov, Rôtovo, THK, rázcestie, Malachov, Dzúrik, Podháj, SZU, Strelníky, otočka, Tajov, ihrisko, Poniky, Hlinka, Slovenská Ľupča, Príboj Pod skalou, Podkonice, kaplnka, Podlavice, PD, 29. augusta, THK, rázcestie, Harmanec, Strelnica, Králiky, garáž, Brusno, železničné priecestie

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 6 z 9

Majer, Rázcestie Špania Dolina, Šalková, rázcestie, Poniky, Jednota, Riečka, Nevolné, Úsvit, Ľubietová, Huta, Národná, Úrad PV SR, Hrochoť, Močiare, Horná Mičiná, bytovky, Tatranská, Donovaly, Hanesy, Motyčky, Jergaly, Jakub, Nový Svet II., Mičinská cesta, Zvolenská cesta, TESCO, Šalková, rázcestie, ZVT, Hlboká, Moskovská, Poniky, škola, Strieborné námestie, Poniky, RD, Zvolenská cesta, stred, Skuteckého, Okresný úrad, Medzibrod, rázcestie, Kostiviarska, Jelšová, Brusno, Cesta k Smrečine, Partizánska cesta, Ďumbierska, ŠZŠ, Farma pod Pršanmi, Sásová, ihrisko, Čerín, Čačín, sklady, Kostiviarska, žst., Podháj, SZU, Medzibrod, rázcestie, Kynceľová, II., Ďumbierska, ZŠ, Staré Hory, Polkanová, Sládkovičova, Badín, Danko, Pod Hôrkou, Uľanka, Chemika, Majerská cesta, SAD, Mládežnícka, Nemce, I., Môlča, Dolná Môlča, Stupy, Jednota, 12, 6, Uľanka, rázcestie Špania Dolina, 4, Kordíky, vápenica, Brusno, železničná stanica, Šalková, MED-ART

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 7 z 9

Malachov, pred Určinou, Tajov, mlyn, Poľná, Lučatín, mlynčok, Tulská, Senica, Jednota, 16, Cesta k Smrečine, Moskovská, rázcestie, Môlča, I., Majer, otočka, Brusno, Oremlaz, Donovaly, Pod Magurou-ATC, Štefánikovo nábrežie, Badín, ZŠ, Čerín, OcÚ, Staré Hory, OcÚ, Železničná stanica, Tulská, záhradky, Ľubietová, dolný koniec, Lučatín, SSC, Partizánska cesta, Mýto, Rakytovce, RD, Zvolenská cesta, sever, Plážové kúpalisko, Majerská cesta, Hronsek, železničná stanica, Jakub, Nový Svet II., Horné Pršany, Dolná Mičiná, č. d. 77, Mládežnícka, otočka, Selce, OcÚ, Internátna, Astra, 14, Garbanka, Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, Poniky, Ponická Huta, rázcestie, Lučatín, železničná zastávka, Nemce, OcÚ, Slovenská Ľupča, Staré Hory, Žiak, Tajovského, pod nemocnicou, Slovenská Ľupča, rázcestie k železničnej stanici, Vlkanová, železničná stanica, Lučatín, rázcestie, Kremnička, TWD, Sebedín-Bečov, Bečov, Rakytovce, RD, Cementárenská cesta, rázcestie, 8, Mládežnícka, Tajovského, školy, Pohronský Bukovec, OcÚ, Mičinská, Kazačok, Kostiviarska, Rakytovce, Kynceľová, rázcestie, Wolkerova, Starohorská, Pod Bánošom, Králiky, Pažiť

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 8 z 9

Kyjevské námestie, THK, otočka, Partizánska cesta, tlačiareň, Rakytovce, ihrisko, Motyčky, Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, Iliaš, pri moste, Kremnička, Uľanka, otočka, Jesenský vŕšok, Partizánska cesta, čerpacia stanica, 10, Jakub, Nový Svet I., Šalková, otočka, Hlboká, Kyjevské námestie, ZVT, 17, Rudohorská, stred, Slovenská Ľupča, rázcestie k železničnej stanici, Kynceľová, rázcestie, Starohorská, otočka, 2, Okresný úrad, TESCO hypermarket, Harmanec, papiereň, Králiky, Rovne, Badín, VÚ, Jakub, ihrisko, Priechod, RD, Selce, štadión, Priechod, OcÚ, Senica, otočka, Cementárenská cesta, Staré Hory, Horný Jelenec, Šalková, hosp. RD, Uľanka, hl. cesta, Dolný Harmanec, Horný Harmanec jaskyňa, Uľanka, Hl. cesta, Rooseveltova nemocnica, Zvolenská cesta, juh, Poniky, Nást. 1 a 2, Medený Hámor, Selce, Jednota, Starohorská, otočka, Sásovská cesta, Kremnička, TWD, Sliač, letisko, Harmanec, OcÚ, Priechod, rázcestie, Povstalecká cesta, Uľanka, železničná stanica rázcestie, Malachov, hostinec, Baláže, Poniky, Ponická Huta, pri moste, Šalková, Komenského, PF UMB, Rudlovská cesta, podjazd, Dolný Harmanec, Moštenica

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 9 z 9

Dolný Harmanec, Jednota, Donovaly, Hanesy, Námestie Štefana Moyzesa, Karpatská, Podkonice, Hrochoť, Obnova, Šalková, Jednota, Zvolenská cesta, stred, Oravce, Harmanec, VPT, Ďumbierska, ŠZŠ, Pršianska terasa, Medená, Jakub, kostol, Iliaš, I., Skubín, Badín, VÚ, Komenského, Mlynská, Pod Rybou, Starohorská, rázcestie, Medzibrod, železničná zastávka, Radvaň Park, Partizánska cesta, Jakub, Nový Svet I., Tajovského, park, Dolný Harmanec, Horný Harmanec polesie, Strelníky, Fibek, Šalková, rázcestie, Staré Hory, kaplnka, Turecká, Horná, Harmanec, OcÚ, Malachov, Kopanice, Hrochoť, u Zátrocha, Železničná stanica, autobusová zastávka, Skubín, Jednota, Poľná, rázcestie, 29. augusta, Riečka, mlyn, Orange, THK, Dolný Harmanec, Kohút, Cesta k nemocnici, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Cesta k nemocnici, Sebedín-Bečov, Bečov

autobusová zastávka inde

Banská Bystrica (316x), Radvaň (110x), Mikroregión Starohorská dolina (45x), Mikroregión Pod Panským dielom (41x), Mikroregión RENTAR (40x), Sásová (39x), Fončorda (32x), Staré Hory (27x), Badín (26x), Kremnické vrchy - východ (24x), Podlavice (17x), Kostiviarska (17x), Tajov (16x), Selce (16x), Kremnička (15x), Šalková (15x), Slovenská Ľupča (15x), Banská Bystrica - Senica (13x), Uľanka (13x), Poniky (13x), Brusno (11x), Malachov (11x), Harmanec (11x), Lučatín (10x), Vlkanová (10x), Ľubietová (10x), Medzibrod (8x), Špania Dolina (8x), Riečka (8x), Rudlová (8x)
autobusová zastávka v Banská Bystrica
autobusová zastávka v Radvaň
autobusová zastávka v Mikroregión Starohorská dolina

Podobné, okres Banská Bystrica:

526x autobusová zastávka, 16x železničná stanica, 4x predaj lístkov, 2x letisko, 1x autobusová stanica, 1x heliport, 1x prístav, 1x taxi
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-banska-bystrica.oma.sk doprava autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.