Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Horehronie » okres Banská Bystrica » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica

Autobusová zastávka v okres Banská Bystrica

V okres Banská Bystrica sa nachádza 502 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 1 z 9

16, 15, 19, 13, 12, 18, 17, 11, 9, 8, 5, 14, 2, 3, 4, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Orange, 6, 1, Autobusová stanica, 10, 7, SAD, SAD, Partizánska cesta, rázcestie, Cementárenská cesta, Na Hrbe, Kynceľová, rázcestie, Senica, otočka, Senica, otočka, Okresný úrad, Senica, Jednota, Kostiviarska, žst., THK, THK, THK, otočka, Rooseveltova nemocnica, Kostiviarska, Kostiviarska, Úrad PV SR, Námestie Štefana Moysesa, THK, rázcestie, THK, rázcestie, Plážové kúpalisko, Plážové kúpalisko, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Stupy, otočka, Stupy, Jednota, Rakytovce, Podlavice, PD, Stupy, Jednota, Jakub, kostol, Jakub, ihrisko, Jakub, kostol

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 2 z 9

Jakub, rázcestie, Buková, Buková, Zvolenská cesta, stred, Kyjevské námestie, Zvolenská cesta, sever, Šalková, rázcestie, Kostiviarska, rázcestie, Zvolenská cesta, stred, STK, Zvolenská cesta, sever, Kremnička, TWD, Tulská, Skubín, Jednota, Úsvit, Karpatská, Rudlovská cesta, podjazd, Iliaš, pri moste, Špania Dolina, Úsvit, STK, Rudlová, kpt. Jaroša, Pršianska cesta, I., Partizánska cesta, čerp. stanica, Pršianska cesta, I., Rudohorská, stred, Uľanka, hl. cesta, Uľanka, Chemika, Zvolenská cesta, juh, Rázcestie Rudlová, Národná, Zvolenská cesta, juh, Uľanka, otočka, Sásovská cesta, Národná, Sásovská cesta, Strieborné námestie, Uľanka, otočka, Uľanka, hl. cesta, Sásovská cesta, Partizánska cesta, SVP, Tlačiareň, Šalková, rázcestie, Tlačiareň, Partizánska cesta, čerp. stanica, Partizánska cesta, Podháj, SZU, Mýto, Štefánikovo nábrežie, Partizánska cesta, Cesta k nemocnici, Mýto, Pivovar, Podlavická cesta, Podlavická cesta, Magurská, Uľanská cesta, ZVT, Jakub, Nový Svet II., Jakub, Nový Svet I.

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 3 z 9

Podháj, SZU, ZVT, Okružná, Rázcestie Špania Dolina, Rázcestie Špania Dolina, Nové Kalište, Pivovar, Okružná, Jakub, Nový Svet II., Jakub, Nový Svet I., Severná, Starohorská, Pod Bánošom, Severná, MED-ART, Kostiviarska, žst., MED-ART, Moskovská, rázcestie, Kremnička, TWD, Ďumbierska, ŠZŠ, Námestie slobody, Starohorská, otočka, Starohorská, otočka, Sládkovičova, Sládkovičova, Rudlovská cesta, podjazd, Mládežnícka, otočka, Kremnička, Kremnička, Moskovská, rázcestie, Rudlovská cesta, Srnková, Švermova, ESC, Šalková, rázcestie, Rudlovská cesta, Internátna, Astra, Ďumbierska, ŠZŠ, Pod Rybou, Pod Hôrkou, Rudohorská, dolná, Rudohorská, stred, Rudohorská, horná, Vozovňa, Mládežnícka, Ďumbierska, Vozovňa, Rudohorská, dolná, Ďumbierska, ZŠ, HViezdoslavova, Alpinka, Internátna, Astra, Povstalecká cesta, Skubín, Hviezdoslavova, Skuteckého, rázcestie, Mičinská cesta, Parkovisko Mičinská, BURGMAIER, Mičinská, Kazačok, Na Karlove, Kyjevské námestie, Na Karlove

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 4 z 9

Mičinská cesta, Mičinská, Kazačok, Wolkerova, Pieninská, Nad Moskovskou, Starohorská, rázcestie, Šalková, mlyn, Mlynská, Ďumbierska, ZŠ, Mlynská, Medený Hámor, Sásovská cesta, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Šalková, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Pršianska terasa, Mosadzná, Ďumbierska, Garbanka, Garbanka, Gaštanová, Moskovská, Šalková, Jednota, Kynceľová, II., EUROPA SC, Medený Hámor, Podlavice, Priehrada, Skubín, otočka, 29. augusta, Internátna, Šalková, Jednota, Povstalecká cesta, Tajovského, školy, Úrad PV SR, Komenského, PF UMB, Tajovského UMB, Jesenský vŕšok, Komenského, PF UMB, Tajovského, UMB, Tajovského, školy, Poľná, Jegorovova, 29. augusta, Nám. S. H. Vajanského, Tajovského, park, Pršianska terasa, Medená, Komenského, Poľná, Cesta k nemocnici, Hlboká, Tulská, stred, Tajovského, park, Komenského, Hlboká, Skuteckého, Kollárova, Pršianska terasa, Medená, Viestova, Poľná, rázcestie, Poľná, Kosec, Poľná, rázcestie

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 5 z 9

Poľná, Kosec, Bellušova, Bellušova, Lazovná, Lazovná, Okresný úrad, Štadlerovo nábrežie, Štadlerovo nábrežie, Horná, Prior, Pohronský Bukovec, OcÚ, Sebedín-Bečov, OcÚ, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Slovenská Ľupča, rázcestie, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Poniky, Jednota, Pohronský Bukovec, dolný koniec, Cementárenská cesta, rázcestie, Lučatín, mlynčok, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Cementárenská cesta, rázcestie, Slovenská Ľupča, Slovenská Ľupča, Príboj, Horný Harmanec, jaskyňa, Turecká, Jednota, Špania Dolina, Rudné bane, Zvolenská cesta, TESCO, Kordíky, Enert, Dolný Harmanec, Jednota, Hrochoť, u Zátrocha, Dolný Harmanec, Kohút, Dolný Harmanec, Tajovského, pod nemocnicou, Dolná Mičiná, č. d. 77, Tajovského, pod nemocnicou, Sebedín-Bečov, Bečov, Horná Mičiná, Riečka, Jednota, RSC, Staré Hory, kaplnka, Horná Mičiná, bytovky, Horné Pršany, Iliaš, I., Iliaš, II., Majer, Majerská cesta, Majerská cesta, Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, Majer, Iliaš, I., Moštenica, vápenka, Podkonice, kaplnka, Dúbravica, Kmeť, Staré Hory, Horný Jelenec, Moštenica, Ľubietová, Huta, Staré Hory, Polkanová, Staré Hory, Žiak, Malachov, Mazúch, Staré Hory, kaplnka, Staré Hory, Polkanová

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 6 z 9

Staré Hory, č. d. 21, Ľubietová, Podlipa rázc., Donovaly, centrum, Staré Hory, OcÚ, Priechod, rázcestie, Povrazník, Dúbravica, garáž, Donovaly, Hanesy, autobusová zastávka, Kynceľová, II., Malachov, Kopanice, Malachov, hostinec, Čerín, Čačín, rázc. Hrochoť, Medzibrod, OcÚ, Priechod, OcÚ, Ľubietová, dolný koniec, Kynceľová, I., Podkonice, dolná zastávka, Hrochoť, Jednota, Vlkanová, pri moste, Lučatín, žel. zast., Priemyselný park, most, Lučatín, SSC, Hrochoť, Obnova, Vlkanová, otočka, Vlkanová, Prefasol, Ľubietová, námestie, Hrochoť, Súdenica, Hrochoť, Močiare, Slovenská Ľupča, rázcestie, Riečka, rázcestie, Harmanec, VPT, Malachov, Dzúrik, Harmanec, VPT, Harmanec, Strelnica, Turecká, Horná, Malachov, Strelec, Turecká, Boboty, Kordíky, vápenica, Priechod, pod Novou ulicou, Lučatín, Jednota, Poniky, RD, Poniky, Motyčky, Jergaly, Čerín, Čačín, rázc. č. d. 31, Poniky, škola, Hiadeľ, dolný koniec, Králiky, Rusko, Poniky, pri moste, Poniky, Ponická Huta, pri moste, Poniky, Hlinka, Králiky, Rovne, Poniky, Pelc, Králiky, Pažiť, Hronsek, pohostinstvo, Železničná stanica, Hiadeľ, garáž, Harmanec, papiereň, Železničná stanica, Harmanec, papiereň

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 7 z 9

Tajov, Biela Hlina, Železničná stanica, Kordíky, Jednota, Malachov, pred Určinou, Harmanec, OcÚ, Riečka, Nevoľné, Králiky, OcÚ, Hiadeľ, škola, Nemce, I., Hiadeľ, OcÚ, Môlča, I., Poniky, Ponická Lehôtka, Selce, ZŠ, Nemce, otočka, Cesta k Smrečine, Oravce, Badín, Danko, Tajov, č.d. 155, Selce, OcÚ, Selce, štadión, Poniky, Ponická Huta, Riečka, garáž, Cesta k Smrečine, autobusová zastávka, Čerín, OcÚ, Badín, vŕšok, Čerín, rázcestie, Nemce, PS, Badín, Hliny, Selce, Jednota, Nemce, II., Majer, otočka, Môlča, Dolná Môlča, Môlča, bytovka, Môlča, Tajov, Obecný úrad, Nemce, OcÚ, Badín, Kukučka, Tajov, mlyn, Tajov, osada, Brusno, žel. st., Brusno, Kováč, Brusno, Brusno, Pohronský Bukovec, horáreň, Brusno, Brusno-kúpele, Brusno, Oremlaz, Karpatská, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Banská Bystrica, Šalková, hosp. RD, Senica, Jednota, Cementárenská cesta, Šalková, otočka, Priemyselný park, most, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Tatranská, Šalková, RSC, Námestie slobody, Pod Rybou

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 8 z 9

Radvaň Park, Magurská, Rudohorská, horná, Jesenský vŕšok, Sásová, ihrisko, Pieninská, Tulská, záhradky, Kynceľová, rázcestie, Uľanka, Chemika, Mlynská otoč., Rakytovce, ČOV, Kostiviarska, Jelšová, Štadlerovo nábrežie, Sásová, ihrisko, Nové Kalište, Krematórium, Skubín, Jednota, Mládežnícka, Strieborné námestie, Šalková, Jednota, Nad Tulskou, Iliaš, pri moste, Kostiviarska, rázcestie, Jakub, ihrisko, Radvaň Park, Podlavice, Priehrada, Uľanská cesta, Farma pod Pršanmi, Rooseveltova nemocnica, Rakytovce, RD, Rázcestie Rudlová, Železničná stanica, Železničná stanica, Horný Harmanec, polesie, Štefánikovo nábrežie, jakub, rázcestie, Dolná Mičiná, Banská Bystrica, horáreň, Uľanka, žel. st. rázc., Strelníky, Fibek, Medzibrod, rázcestie, Ľubietová, Zábava, Staré Hory, kaplnka, Strelníky, OcÚ, Medzibrod, žel. zast., Donovaly, Hanesy, Priechod, RD, Priechod, hájenka, Podkonice, Uľanka, žel. st. rázc., Donovaly, Pod Magurou-ATC, Malachov, Jednota, Harmanec, OcÚ, Motyčky, Jergaly, Lučatín, rázcestie, Harmanec, Strelnica, Sliač, letisko, Lučatín, horný koniec, Moštenica, rázcestie, Lučatín

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 9 z 9

Strelníky, otočka, Motyčky, Kordíky, garáž, Hronsek, žel.st., Vlkanová, žel.st., Hronsek, bytovky, Baláže, Poniky, Ponická Huta, rázc., Králiky, garáž, Vlkanová, Drevex, Čerín, Čačín, sklady, Medzibrod, rázcestie, Čerín, rázc. MŠ, Tajov, ihrisko, Môlča, lom, Badín, Dorotovič, Badín, VÚ, Badín, ZŠ, Rakytovce, ihrisko, Tajov, Rôtovo, Badín, rázcestie, Riečka, mlyn

autobusová zastávka inde

Banská Bystrica (314x), Radvaň (111x), Sásová (39x), Mikroregión Starohorská dolina (38x), Mikroregión Pod Panským dielom (37x), Mikroregión RENTAR (36x), Fončorda (33x), Badín (23x), Staré Hory (22x), Kremnické vrchy - východ (22x), Kostiviarska (17x), Podlavice (17x), Tajov (16x), Šalková (16x), Kremnička (15x), Selce (14x), Slovenská Ľupča (13x), Uľanka (12x), Banská Bystrica - Senica (12x), Poniky (12x), Malachov (11x), Harmanec (11x), Lučatín (10x), Brusno (10x), Skubín (9x), Môlča (8x), Medzibrod (8x), Vlkanová (8x), Špania Dolina (8x), Nemce (8x)
autobusová zastávka v Banská Bystrica
autobusová zastávka v Radvaň
autobusová zastávka v Sásová

Podobné, okres Banská Bystrica:

526x doprava, 502x autobusová zastávka, 15x železničná stanica, 3x predaj lístkov, 2x letisko, 1x autobusová stanica, 1x prístav, 1x heliport, 1x taxi
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-banska-bystrica.oma.sk doprava autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.