Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Horehronie » okres Banská Bystrica » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica

Autobusová zastávka v okres Banská Bystrica

V okres Banská Bystrica sa nachádza 525 kusov autobusová zastávka.

autobusová zastávka inde

Banská Bystrica (315x), Radvaň (110x), Mikroregión Starohorská dolina (45x), Mikroregión Pod Panským dielom (41x), Mikroregión RENTAR (40x), Sásová (39x), Fončorda (32x), Staré Hory (27x), Badín (26x), Kremnické vrchy - východ (24x), Podlavice (17x), Kostiviarska (17x), Tajov (16x), Selce (16x), Kremnička (15x), Šalková (15x), Slovenská Ľupča (15x), Banská Bystrica - Senica (13x), Uľanka (13x), Poniky (13x), Brusno (11x), Malachov (11x), Harmanec (11x), Lučatín (10x), Vlkanová (10x), Ľubietová (10x), Medzibrod (8x), Špania Dolina (8x), Riečka (8x), Rudlová (8x)

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 1 z 9

THK, otočka, Kostiviarska, žst., Kyjevské námestie, Cesta k Smrečine, Poniky, pri moste, Rázcestie Rudlová, Uľanka, Chemika, Poniky, Hlinka, THK, Zvolenská cesta, juh, Vlkanová, pri moste, Selce, Jednota, 18, Poľná, rázcestie, Hronsek, Drevex, Vlkanová, otočka, Námestie S. H. Vajanského, Sásovská cesta, MED-ART, Radvaň Park, STK, Cementárenská cesta, rázcestie, Horná, Prior, Úrad PV SR, Kostiviarska, železničná stanica, Rakytovce, RD, Dolný Harmanec, Ľubietová, dolný koniec, Ľubietová, Podlipa rázcestie, Ďumbierska, ZŠ, Riečka, Jednota, Štadlerovo nábrežie, Badín, Vŕšok, Komenského, Tajov, Biela Hlina, Iliaš, I., Riečka, garáž, Hviezdoslavova, Pod Hôrkou, Sásová, ihrisko, Povstalecká cesta, Mičinská, Kazačok, Ďumbierska, Dolný Harmanec, Horný Harmanec polesie, Nad Tulskou, Karpatská, Internátna, Astra, Železničná stanica, Sásová, ihrisko, 17, Selce, ZŠ, Malachov, Dzúrik, Ľubietová, Zábava, Plážové kúpalisko, Námestie Štefana Moyzesa, Lučatín, SSC, Brusno, Selce, OcÚ, Medzibrod, OcÚ, Autobusová stanica

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 2 z 9

RSC, 8, Tulská, stred, 6, EUROPA SC, Králiky, Pažiť, Čerín, rázcestie, Zvolenská cesta, stred, Skuteckého, Podháj, SZU, TESCO hypermarket, Bellušova, Starohorská, Pod Bánošom, Magurská, Zvolenská cesta, TESCO, Pršianska cesta I., Ďumbierska, ŠZŠ, Okresný úrad, Rudlovská cesta, podjazd, 15, Wolkerova, Úsvit, Harmanec, VPT, Poľná, Kosec, Skubín, Jednota, Králiky, Rusko, Kremnička, Donovaly, Hanesy, Selce, štadión, Skubín, otočka, Kostiviarska, rázcestie, Okružná, Parkovisko Mičinská, Brusno, Oremlaz, Iliaš, pri moste, Kynceľová, II., Podháj, SZU, Turecká, Jednota, Môlča, I., Uľanka, železničná stanica rázcestie, Moskovská, rázcestie, Sebedín-Bečov, Bečov, autobusová zastávka, Hronsek, bytovky, Malachov, Mazúch, Donovaly, Hanesy, Tulská, Bellušova, Mičinská cesta, Sládkovičova, Kremnička, Špania Dolina, Rudné bane, Môlča, lom, Pršianska cesta, I., Cesta k Smrečine, 12, Lazovná, Kyjevské námestie, Lučatín, rázcestie, Jegorovova

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 3 z 9

Brusno, Kováč, Brusno, Pieninská, Poľná, Sládkovičova, Severná, Vozovňa, Farma pod Pršanmi, Králiky, garáž, Štadlerovo nábrežie, Jakub, Nový Svet I., Jakub, Nový Svet II., SAD, Kordíky, Jednota, 11, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Kostiviarska, rázcestie, Tajovského, park, Hrochoť, Súdenica, Mlynská, otočka, Stupy, otočka, Švermova, ESC, Podkonice, Slovenská Ľupča, Čerín, rázcestie MŠ, Rudlovská cesta, Harmanec, OcÚ, Slovenská Ľupča, Príboj Pod skalou, Lučatín, železničná zastávka, Turecká, Boboty, Mičinská cesta, Priechod, RD, Pivovar, Majer, Kremnička, TWD, Sliač, letisko, Čerín, Čačín, rázcestie Hrochoť, Priemyselný park, most, Podlavice, Gaštanová, Karpatská, Šalková, otočka, ZVT, Podkonice, dolná zastávka, Šalková, mlyn, Senica, Jednota, Pohronský Bukovec, OcÚ, Dolná Mičiná, č. d. 77, Poľná, Šalková, rázcestie, Sásovská cesta, Pršianska terasa, Medená, SAD, Rudohorská, dolná, Hrochoť, Jednota, Hrochoť, Obnova, Tajovského, pod nemocnicou, Harmanec, Strelnica, Tajov, ihrisko, Rakytovce, ČOV, Hrochoť, Močiare

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 4 z 9

Vozovňa, Donovaly, centrum, Komenského, PF UMB, Dolný Harmanec, Horný Harmanec jaskyňa, Ďumbierska, ZŠ, Pohronský Bukovec, horáreň, Majer, otočka, 29. augusta, Sebedín-Bečov, Bečov, Donovaly, Pod Magurou-ATC, Šalková, Malachov, hostinec, Železničná stanica, Poniky, Nást. 1 a 2, Poniky, Jednota, Uľanka, železničná stanica rázcestie, Čerín, OcÚ, Partizánska cesta, SVP, Poniky, Ponická Huta, rázcestie, Uľanka, rázcestie Špania Dolina, 13, Mlynská, Kollárova, rázcestie, Slovenská Ľupča, rázcestie, Badín, Dorotovič, Tatranská, Kostiviarska, Jelšová, Donovaly, Pod Magurou-ATC, Partizánska cesta, Mýto, Úrad PV SR, Lučatín, rázcestie, Pohronský Bukovec, dolný koniec, Staré Hory, OcÚ, Ľubietová, námestie, Ďumbierska, ŠZŠ, Badín, VÚ, 3, Starohorská, rázcestie, Slovenská Ľupča, rázcestie k železničnej stanici, jakub, rázcestie, Kordíky, Enert, Jakub, rázcestie, Rooseveltova nemocnica, 19, Senica, Jednota, Námestie slobody, Baláže, Ľubietová, Huta, Brusno, železničná stanica, Rudohorská, horná, 2, Poľná, rázcestie, Podlavice, Priehrada, 29. augusta, Slovenská Ľupča, Príboj, Nemce, OcÚ, Partizánska cesta, Dúbravica, Kmeť, Jesenský vŕšok, Hviezdoslavova, Alpinka

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 5 z 9

Moštenica, 29. augusta, Badín, Danko, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Strelníky, Fibek, Poniky, Ponická Huta, Badín, rázcestie, Medzibrod, železničná zastávka, 29. augusta, Hrochoť, u Zátrocha, Tajovského, park, Rudohorská, stred, Poniky, RD, Brusno, železničné priecestie, Čerín, Čačín, sklady, Dolný Harmanec, Jednota, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, RSC, Nové Kalište, Hiadeľ, OcÚ, Orange, Garbanka, Na Karlove, Národná, Železničná stanica, 1, Badín, ZŠ, Iliaš, I., Kremnička, TWD, Kordíky, vápenica, Horná Mičiná, strelnica, 4, Priechod, hájenka, Harmanec, VPT, Pieninská, Štadlerovo nábrežie, Námestie slobody, Komenského, PF UMB, Cesta k nemocnici, Mičinská, Kazačok, Uľanská cesta, Partizánska cesta, Mýto, Malachov, Jednota, Kordíky, vápenica, Dolná Mičiná, č. d. 77, Poniky, Ponická Lehôtka, Ľubietová, dolný koniec, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Moskovská, Nové Kalište, Motyčky, Staré Hory, Polkanová, Rudlovská cesta, podjazd, Staré Hory, OcÚ, Viestova, 14, Selce, OcÚ, Oravce, Senica, otočka, Železničná stanica

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 6 z 9

Brusno, Brusno-kúpele, Partizánska cesta, čerpacia stanica, Nemce, otočka, Strelníky, otočka, Tajov, OcÚ, Na Hrbe, Úsvit, Partizánska cesta, tlačiareň, Moštenica, rázcestie, Badín, VÚ, Sebedín-Bečov, OcÚ, Skuteckého, rázcestie, Šalková, rázcestie, Šalková, hosp. RD, Magurská, Lučatín, mlynčok, Garbanka, Vlkanová, Prefasol, Hiadeľ, dolný koniec, Medený Hámor, Strieborné námestie, Rudohorská, dolná, Severná, Partizánska cesta, Stupy, otočka, Rakytovce, ihrisko, Hlboká, Tulská, záhradky, Partizánska cesta, tlačiareň, Horné Pršany, Partizánska cesta, čerpacia stanica, Kynceľová, I., Staré Hory, Polkanová, Podlavická cesta, Medzibrod, rázcestie, Staré Hory, č. d. 21, Mládežnícka, otočka, Železničná stanica, Jesenský vŕšok, Zvolenská cesta, sever, Slovenská Ľupča, Badín, ZŠ, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Tajovského, pod nemocnicou, Badín, rázcestie, Podlavice, PD, Okružná, Povrazník, Vlkanová, železničná stanica, Partizánska cesta, rázcestie, Selce, štadión, Starohorská, otočka, Lučatín, horný koniec, Pod Rybou, Kynceľová, rázcestie, Tajovského, školy, Priechod, rázcestie, Rudohorská, stred, Medený Hámor, Hlboká

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 7 z 9

Tajov, osada, Kostiviarska, Rudlovská cesta, Rooseveltova nemocnica, Podlavice, Priehrada, Poniky, škola, Tajovského, UMB, Internátna, Ľubietová, námestie, Harmanec, Strelnica, Turecká, Horná, Rakytovce, RD, Staré Hory, kaplnka, Majerská cesta, Cementárenská cesta, Motyčky, Harmanec, papiereň, Kordíky, garáž, Šalková, Komenského, Dolná Mičiná, Jakub, ihrisko, 9, Nemce, I., Donovaly, centrum, Jakub, kostol, Harmanec, papiereň, Motyčky, Jergaly, Zvolenská cesta, juh, Mládežnícka, Jakub, Nový Svet I., Šalková, Jednota, Uľanská cesta, Okresný úrad, Podlavická cesta, 10, ZVT, Slovenská Ľupča, rázcestie k železničnej stanici, Iliaš, II., Rázcestie Rudlová, Štefánikovo nábrežie, Slovenská Ľupča, rázcestie, Sásovská cesta, Kynceľová, rázcestie, Mládežnícka, Kostiviarska, MED-ART, Horná Mičiná, bytovky, Jakub, ihrisko, Stupy, Jednota, Srnková, Štefánikovo nábrežie, Môlča, Rudlová, kpt. Jaroša, Slovenská Ľupča, Príboj Pod skalou, Majer, Hronsek, železničná stanica, Rázcestie Špania Dolina, Poniky, Pelc, Badín, Hliny

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 8 z 9

Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, Horná Mičiná, Králiky, OcÚ, Zvolenská cesta, sever, Pršianska terasa, Mosadzná, 5, Pršianska terasa, Medená, Nad Moskovskou, Hiadeľ, škola, BURGMAIER, Selce, Jednota, 16, Majerská cesta, Rakytovce, Skubín, Riečka, mlyn, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, stred, Špania Dolina, Šalková, rázcestie, Starohorská, otočka, Šalková, Jednota, Tajovského, školy, Hrochoť, Obnova, Povstalecká cesta, Pivovar, Malachov, pred Určinou, Národná, Hiadeľ, garáž, Moskovská, rázcestie, Rudohorská, horná, Staré Hory, Horný Jelenec, Buková, Strelníky, OcÚ, STK, Rakytovce, ihrisko, Senica, otočka, Čerín, Čačín, rázcestie č. d. 31, Poniky, Ponická Huta, pri moste, Medzibrod, rázcestie, Cementárenská cesta, Priechod, OcÚ, Priechod, Pod Novou ulicou, Uľanka, Chemika, Mlynská, Ďumbierska, Sásovská cesta, Priemyselný park, most, Buková, Poľná, Kosec, Radvaň Park, Riečka, rázcestie, Malachov, Strelec, Tajov, Rôtovo, Na Karlove, Lučatín, Jednota, Ľubietová, Huta, Motyčky, Jergaly, Dolný Harmanec, Kohút, Môlča, Dolná Môlča

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 9 z 9

Cementárenská cesta, rázcestie, Nemce, III., Skubín, Jednota, Cesta k nemocnici, Badín, Kukučka č. d. 365, Dúbravica, garáž, Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, THK, rázcestie, Môlča, bytovka, Riečka, Nevolné, Kynceľová, II., Tajov, č. d. 155, Králiky, Rovne, Tajov, mlyn, Moštenica, vápenka, Podkonice, kaplnka, THK, Pod Rybou, Krematórium, Poniky, Nást. 1 a 2, Rakytovce, Harmanec, OcÚ, Jakub, kostol, Staré Hory, kaplnka, Staré Hory, kaplnka, Iliaš, pri moste, THK, rázcestie, Malachov, Kopanice, Hronsek, pohostinstvo, Staré Hory, Žiak, Stupy, Jednota, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Plážové kúpalisko, Internátna, Astra, Uľanka, otočka, 7, Tajovského, UMB, Lazovná, Strieborné námestie, Uľanka, hl. cesta, Uľanka, hl. cesta, Jakub, Nový Svet II., Uľanka, otočka, Staré Hory, č. d. 21, Staré Hory, Horný Jelenec

autobusová zastávka inde

Banská Bystrica (315x), Radvaň (110x), Mikroregión Starohorská dolina (45x), Mikroregión Pod Panským dielom (41x), Mikroregión RENTAR (40x), Sásová (39x), Fončorda (32x), Staré Hory (27x), Badín (26x), Kremnické vrchy - východ (24x), Podlavice (17x), Kostiviarska (17x), Tajov (16x), Selce (16x), Kremnička (15x), Šalková (15x), Slovenská Ľupča (15x), Banská Bystrica - Senica (13x), Uľanka (13x), Poniky (13x), Brusno (11x), Malachov (11x), Harmanec (11x), Lučatín (10x), Vlkanová (10x), Ľubietová (10x), Medzibrod (8x), Špania Dolina (8x), Riečka (8x), Rudlová (8x)
autobusová zastávka v Banská Bystrica
autobusová zastávka v Radvaň
autobusová zastávka v Mikroregión Starohorská dolina

Podobné, okres Banská Bystrica:

525x autobusová zastávka, 16x železničná stanica, 3x predaj lístkov, 2x letisko, 1x prístav, 1x autobusová stanica, 1x taxi, 1x heliport
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica
@wwwOMAsk

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-banska-bystrica.oma.sk doprava autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.