Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Horehronie » okres Banská Bystrica » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica

Autobusová zastávka v okres Banská Bystrica

V okres Banská Bystrica sa nachádza 502 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 1 z 9

Autobusová stanica, 5, 11, 18, 8, 9, 10, 12, 6, 13, 16, 17, 14, 19, 15, 4, 2, 3, 1, 7, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, Orange, SAD, SAD, Partizánska cesta, rázcestie, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Kynceľová, rázcestie, Na Hrbe, Senica, otočka, Senica, otočka, Senica, Jednota, Senica, Jednota, Okresný úrad, THK, Kostiviarska, žst., THK, THK, otočka, Rooseveltova nemocnica, Kostiviarska, Námestie Štefana Moysesa, Úrad PV SR, Kostiviarska, Plážové kúpalisko, Rooseveltova nemocnica, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, THK, rázcestie, Karpatská, Rakytovce, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, ihrisko, Kostiviarska, rázcestie, Stupy, otočka, Rakytovce, RD, Stupy, otočka

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 2 z 9

Rakytovce, RD, Rakytovce, Stupy, Jednota, Stupy, Jednota, Podlavice, PD, Jakub, kostol, Jakub, kostol, Jakub, rázcestie, Jakub, ihrisko, Jakub, ihrisko, Buková, Buková, Šalková, rázcestie, Zvolenská cesta, stred, Zvolenská cesta, sever, Kostiviarska, rázcestie, Zvolenská cesta, sever, Kyjevské námestie, Kremnička, TWD, Tulská, Zvolenská cesta, stred, STK, Skubín, Jednota, Skubín, Jednota, Karpatská, Iliaš, pri moste, Úsvit, Špania Dolina, Iliaš, pri moste, Štefánikovo nábrežie, Rudlovská cesta, podjazd, Úsvit, STK, Partizánska cesta, čerp. stanica, Rudohorská, stred, Pršianska cesta, I., Rázcestie Rudlová, Rudlová, kpt. Jaroša, Pršianska cesta, I., Sásovská cesta, Zvolenská cesta, juh, Strieborné námestie, Uľanka, otočka, Národná, Strieborné námestie, Sásovská cesta, Rázcestie Rudlová, Uľanka, hl. cesta, Uľanka, Chemika, Uľanka, Chemika, Zvolenská cesta, juh, Uľanka, otočka, Sásovská cesta, Uľanka, hl. cesta, Národná, Šalková, rázcestie, Tlačiareň, Partizánska cesta, SVP, Tlačiareň, Partizánska cesta, čerp. stanica

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 3 z 9

Mýto, Podháj, SZU, Pivovar, Cesta k nemocnici, Partizánska cesta, Mýto, Partizánska cesta, Štefánikovo nábrežie, Štadlerovo nábrežie, Podlavická cesta, Uľanská cesta, Magurská, Uľanská cesta, Podlavická cesta, Magurská, Pivovar, ZVT, Okružná, Jakub, Nový Svet II., Podháj, SZU, Rázcestie Špania Dolina, Jakub, Nový Svet II., ZVT, Jakub, Nový Svet I., Jakub, Nový Svet I., Nové Kalište, Rázcestie Špania Dolina, Okružná, Severná, Starohorská, Pod Bánošom, Severná, Kostiviarska, žst., Moskovská, rázcestie, Starohorská, otočka, Rudlovská cesta, podjazd, Námestie slobody, Sládkovičova, Ďumbierska, ŠZŠ, Starohorská, otočka, Sládkovičova, MED-ART, Námestie slobody, Mládežnícka, otočka, MED-ART, Šalková, rázcestie, Rudlovská cesta, Rudlovská cesta, Kremnička, Moskovská, rázcestie, Kremnička, Švermova, ESC, Srnková, Rudohorská, horná, Pod Rybou, Internátna, Astra, Ďumbierska, ŠZŠ, Rudohorská, dolná, Rudohorská, dolná, Kremnička, TWD, Vozovňa

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 4 z 9

Mládežnícka, HViezdoslavova, Alpinka, Pod Rybou, Vozovňa, Ďumbierska, Nové Kalište, Pod Hôrkou, Rudohorská, stred, Podlavice, Priehrada, Ďumbierska, ZŠ, Mládežnícka, Internátna, Astra, Mlynská otoč., Skuteckého, rázcestie, Skubín, Povstalecká cesta, Hviezdoslavova, Tatranská, Parkovisko Mičinská, Šalková, otočka, Na Karlove, Mičinská, Kazačok, BURGMAIER, Na Karlove, Mičinská cesta, Mičinská, Kazačok, Kyjevské námestie, Pieninská, jakub, rázcestie, Wolkerova, Mičinská cesta, Kostiviarska, Jelšová, Nad Moskovskou, Pieninská, Rudohorská, horná, Mlynská, Mlynská, Šalková, mlyn, Starohorská, rázcestie, Ďumbierska, ZŠ, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Medený Hámor, Šalková, Sásovská cesta, Pršianska terasa, Mosadzná, Ďumbierska, Šalková, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Moskovská, Šalková, Jednota, Garbanka, Gaštanová, Garbanka, Šalková, Jednota, Skubín, otočka, Podlavice, Priehrada, EUROPA SC, Jesenský vŕšok, Medený Hámor, Internátna

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 5 z 9

Povstalecká cesta, Šalková, Jednota, 29. augusta, 29. augusta, Tulská, záhradky, Tajovského, školy, Poľná, Nám. S. H. Vajanského, Nad Tulskou, Tajovského, UMB, Tajovského, školy, Tajovského UMB, Jesenský vŕšok, Komenského, PF UMB, Komenského, PF UMB, Úrad PV SR, Jegorovova, Komenského, Tajovského, park, Komenského, Tajovského, park, Cesta k nemocnici, Poľná, Pršianska terasa, Medená, Tulská, stred, Hlboká, Hlboká, Kollárova, Skuteckého, Pršianska terasa, Medená, Viestova, Poľná, Kosec, Poľná, Kosec, Poľná, rázcestie, Poľná, rázcestie, Bellušova, Bellušova, Lazovná, Lazovná, Okresný úrad, Vlkanová, Drevex, Štadlerovo nábrežie, Horná, Prior, Štadlerovo nábrežie, Pohronský Bukovec, OcÚ, Kynceľová, II., Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Lučatín, mlynčok, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Slovenská Ľupča, rázcestie, Poniky, Jednota, Cementárenská cesta, rázcestie, Pohronský Bukovec, dolný koniec, Cementárenská cesta, rázcestie, Slovenská Ľupča, Slovenská Ľupča, Príboj, Sebedín-Bečov, OcÚ, Horný Harmanec, jaskyňa, Špania Dolina, Rudné bane, Sebedín-Bečov, Ostrolucký

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 6 z 9

Dolný Harmanec, Jednota, Turecká, Jednota, Kordíky, Enert, Kynceľová, rázcestie, Dolný Harmanec, Kohút, Horný Harmanec, polesie, Tajovského, pod nemocnicou, Dolný Harmanec, Dolná Mičiná, č. d. 77, Tajovského, pod nemocnicou, Sebedín-Bečov, Bečov, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Riečka, Jednota, RSC, RSC, Majer, Majer, Majerská cesta, Iliaš, I., Staré Hory, kaplnka, Majerská cesta, Horná Mičiná, bytovky, Iliaš, I., Horné Pršany, Staré Hory, kaplnka, Iliaš, II., Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, Podkonice, kaplnka, Moštenica, Dúbravica, Kmeť, Ľubietová, Zábava, Staré Hory, Horný Jelenec, Moštenica, vápenka, Medzibrod, žel. zast., Staré Hory, Polkanová, Malachov, Mazúch, Sliač, letisko, Staré Hory, Polkanová, Staré Hory, č. d. 21, Staré Hory, kaplnka, Ľubietová, Podlipa rázc., Ľubietová, Huta, Podkonice, Staré Hory, Žiak, Donovaly, Hanesy, autobusová zastávka, Dúbravica, garáž, Donovaly, Hanesy, Povrazník, Priechod, rázcestie, Donovaly, centrum, Kynceľová, II., Staré Hory, OcÚ, Malachov, hostinec, Medzibrod, OcÚ, Čerín, Čačín, rázc. Hrochoť, Ľubietová, dolný koniec, Malachov, Kopanice, Priechod, OcÚ

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 7 z 9

Kynceľová, I., Hrochoť, Súdenica, Moštenica, rázcestie, Podkonice, dolná zastávka, Vlkanová, pri moste, Lučatín, žel. zast., Poniky, Ponická Huta, pri moste, Priemyselný park, most, Vlkanová, žel.st., Lučatín, SSC, Priemyselný park, most, Hrochoť, u Zátrocha, Hrochoť, Jednota, Ľubietová, námestie, Vlkanová, Prefasol, Hrochoť, Močiare, Slovenská Ľupča, rázcestie, Vlkanová, otočka, Hrochoť, Obnova, Lučatín, horný koniec, Malachov, Strelec, Harmanec, Strelnica, Hronsek, žel.st., Priechod, pod Novou ulicou, Turecká, Boboty, Turecká, Horná, Malachov, Jednota, Harmanec, Strelnica, Kordíky, vápenica, Malachov, Dzúrik, Riečka, rázcestie, Harmanec, VPT, Harmanec, VPT, Poniky, Pelc, Čerín, Čačín, rázc. č. d. 31, Poniky, škola, Poniky, RD, Poniky, Motyčky, Jergaly, Králiky, Rusko, Králiky, Rovne, Lučatín, Jednota, Poniky, Hlinka, Hiadeľ, dolný koniec, Tajov, Biela Hlina, Harmanec, papiereň, Hiadeľ, garáž, Riečka, Nevoľné, Malachov, pred Určinou, Kordíky, Jednota, Harmanec, papiereň, Hronsek, pohostinstvo, Železničná stanica, Železničná stanica, Železničná stanica, Železničná stanica, Harmanec, OcÚ, Harmanec, OcÚ, Králiky, Pažiť, Železničná stanica

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 8 z 9

Hronsek, bytovky, Králiky, OcÚ, Hiadeľ, OcÚ, Selce, ZŠ, Môlča, I., Poniky, Ponická Lehôtka, Poniky, pri moste, Hiadeľ, škola, Baláže, Riečka, garáž, Badín, Dorotovič, Nemce, otočka, Poniky, Ponická Huta, Selce, OcÚ, Králiky, garáž, Oravce, Rakytovce, ČOV, Tajov, č.d. 155, Cesta k Smrečine, Selce, štadión, Badín, Danko, Tajov, osada, Cesta k Smrečine, Čerín, rázc. MŠ, Môlča, Selce, Jednota, Čerín, rázcestie, Môlča, bytovka, Nemce, I., Majer, otočka, autobusová zastávka, Čerín, OcÚ, Badín, vŕšok, Nemce, II., Badín, Hliny, Nemce, PS, Môlča, Dolná Môlča, Badín, Kukučka, Badín, ZŠ, Nemce, OcÚ, Tajov, Obecný úrad, Tajov, mlyn, Riečka, mlyn, Badín, rázcestie, Brusno, žel. st., Brusno, Kováč, Brusno, Brusno, Brusno, Brusno-kúpele, Pohronský Bukovec, horáreň, Brusno, Oremlaz, Banská Bystrica, Šalková, hosp. RD, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Sásová, ihrisko, Radvaň Park, Radvaň Park, Krematórium, Sásová, ihrisko, Farma pod Pršanmi

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 9 z 9

Banská Bystrica, horáreň, Strelníky, OcÚ, Strelníky, Fibek, Medzibrod, rázcestie, Uľanka, žel. st. rázc., Priechod, RD, Donovaly, Pod Magurou-ATC, Uľanka, žel. st. rázc., Priechod, hájenka, Lučatín, Motyčky, Strelníky, otočka, Lučatín, rázcestie, Motyčky, Jergaly, Kordíky, garáž, Poniky, Ponická Huta, rázc., Tajov, ihrisko, Môlča, lom, Medzibrod, rázcestie, Čerín, Čačín, sklady, Badín, VÚ, Tajov, Rôtovo

autobusová zastávka inde

Banská Bystrica (314x), Radvaň (111x), Sásová (39x), Mikroregión Starohorská dolina (38x), Mikroregión Pod Panským dielom (37x), Mikroregión RENTAR (36x), Fončorda (33x), Badín (23x), Staré Hory (22x), Kremnické vrchy - východ (22x), Rudlová (21x), Podlavice (17x), Kostiviarska (17x), Tajov (16x), Šalková (16x), Kremnička (15x), Selce (14x), Slovenská Ľupča (13x), Uľanka (12x), Banská Bystrica - Senica (12x), Poniky (12x), Malachov (11x), Harmanec (11x), Brusno (10x), Lučatín (10x), Skubín (9x), Medzibrod (8x), Vlkanová (8x), Špania Dolina (8x), Môlča (8x)
autobusová zastávka v Banská Bystrica
autobusová zastávka v Radvaň
autobusová zastávka v Sásová

Podobné, okres Banská Bystrica:

527x doprava, 502x autobusová zastávka, 15x železničná stanica, 4x predaj lístkov, 2x letisko, 1x autobusová stanica, 1x prístav, 1x heliport, 1x taxi
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-banska-bystrica.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.