Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Horehronie » okres Banská Bystrica » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica

Autobusová zastávka v okres Banská Bystrica

V okres Banská Bystrica sa nachádza 502 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 1 z 9

Autobusová stanica, 16, 11, 6, 13, 8, 15, 10, 14, 5, 19, 9, 12, 17, 18, 3, 7, 1, 2, 4, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, Orange, SAD, Partizánska cesta, rázcestie, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Kynceľová, rázcestie, Na Hrbe, SAD, Senica, otočka, Senica, otočka, Senica, Jednota, Senica, Jednota, Okresný úrad, Kostiviarska, žst., THK, THK, THK, otočka, Rooseveltova nemocnica, Úrad PV SR, Námestie Štefana Moysesa, Kostiviarska, Kostiviarska, Rooseveltova nemocnica, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, THK, rázcestie, Plážové kúpalisko, Karpatská, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, Stupy, otočka, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Rakytovce, RD

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 2 z 9

Kostiviarska, rázcestie, Stupy, Jednota, Rakytovce, Podlavice, PD, Stupy, Jednota, Jakub, kostol, Jakub, ihrisko, Jakub, kostol, Jakub, rázcestie, Jakub, ihrisko, Buková, Buková, Zvolenská cesta, stred, Zvolenská cesta, sever, STK, Tulská, Kostiviarska, rázcestie, Kremnička, TWD, Zvolenská cesta, stred, Kyjevské námestie, Zvolenská cesta, sever, Šalková, rázcestie, Skubín, Jednota, Skubín, Jednota, Rudlovská cesta, podjazd, Iliaš, pri moste, Úsvit, Karpatská, Štefánikovo nábrežie, Úsvit, STK, Iliaš, pri moste, Špania Dolina, Pršianska cesta, I., Rázcestie Rudlová, Partizánska cesta, čerp. stanica, Rudohorská, stred, Rudlová, kpt. Jaroša, Pršianska cesta, I., Uľanka, hl. cesta, Zvolenská cesta, juh, Sásovská cesta, Sásovská cesta, Sásovská cesta, Národná, Uľanka, otočka, Uľanka, Chemika, Uľanka, Chemika, Strieborné námestie, Rázcestie Rudlová, Uľanka, hl. cesta, Národná, Uľanka, otočka, Zvolenská cesta, juh, Strieborné námestie, Tlačiareň, Partizánska cesta, čerp. stanica, Tlačiareň, Šalková, rázcestie, Partizánska cesta, SVP

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 3 z 9

Štefánikovo nábrežie, Mýto, Mýto, Štadlerovo nábrežie, Cesta k nemocnici, Podháj, SZU, Pivovar, Partizánska cesta, Partizánska cesta, Podlavická cesta, Magurská, Magurská, Uľanská cesta, Uľanská cesta, Podlavická cesta, ZVT, Jakub, Nový Svet II., Rázcestie Špania Dolina, Jakub, Nový Svet I., Jakub, Nový Svet II., Okružná, Nové Kalište, Rázcestie Špania Dolina, Okružná, Pivovar, Jakub, Nový Svet I., ZVT, Podháj, SZU, Severná, Starohorská, Pod Bánošom, Severná, MED-ART, Námestie slobody, MED-ART, Rudlovská cesta, podjazd, Starohorská, otočka, Sládkovičova, Sládkovičova, Moskovská, rázcestie, Starohorská, otočka, Námestie slobody, Ďumbierska, ŠZŠ, Mládežnícka, otočka, Kostiviarska, žst., Srnková, Moskovská, rázcestie, Švermova, ESC, Kremnička, Rudlovská cesta, Šalková, rázcestie, Kremnička, Rudlovská cesta, Podlavice, Priehrada, Pod Hôrkou, Pod Rybou, Ďumbierska, ZŠ, Internátna, Astra, Pod Rybou, Vozovňa, Ďumbierska

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 4 z 9

Mládežnícka, Mládežnícka, Rudohorská, dolná, Rudohorská, stred, Nové Kalište, Ďumbierska, ŠZŠ, Rudohorská, dolná, Kremnička, TWD, HViezdoslavova, Alpinka, Vozovňa, Internátna, Astra, Rudohorská, horná, Skubín, Tatranská, Hviezdoslavova, Mlynská otoč., Povstalecká cesta, Skuteckého, rázcestie, Nad Moskovskou, Šalková, otočka, Pieninská, Na Karlove, Wolkerova, Mičinská, Kazačok, Na Karlove, Mičinská cesta, Rudohorská, horná, Kyjevské námestie, Parkovisko Mičinská, jakub, rázcestie, Kostiviarska, Jelšová, Mičinská, Kazačok, BURGMAIER, Mičinská cesta, Pieninská, Mlynská, Starohorská, rázcestie, Mlynská, Šalková, mlyn, Ďumbierska, ZŠ, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Šalková, Medený Hámor, Šalková, Ďumbierska, Sásovská cesta, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Pršianska terasa, Mosadzná, Moskovská, Šalková, Jednota, Šalková, Jednota, Garbanka, Garbanka, Gaštanová, Podlavice, Priehrada, Medený Hámor, Skubín, otočka, Jesenský vŕšok, EUROPA SC, 29. augusta

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 5 z 9

Internátna, Šalková, Jednota, Povstalecká cesta, Tajovského, školy, Tajovského, školy, Jegorovova, 29. augusta, Tajovského UMB, Tulská, záhradky, Úrad PV SR, Komenského, PF UMB, Jesenský vŕšok, Komenského, PF UMB, Nám. S. H. Vajanského, Tajovského, UMB, Nad Tulskou, Poľná, Pršianska terasa, Medená, Hlboká, Hlboká, Komenského, Cesta k nemocnici, Tajovského, park, Tulská, stred, Tajovského, park, Poľná, Komenského, Pršianska terasa, Medená, Skuteckého, Kollárova, Poľná, Kosec, Viestova, Poľná, rázcestie, Poľná, rázcestie, Poľná, Kosec, Bellušova, Bellušova, Lazovná, Lazovná, Vlkanová, Drevex, Okresný úrad, Štadlerovo nábrežie, Horná, Prior, Štadlerovo nábrežie, Pohronský Bukovec, OcÚ, Sebedín-Bečov, OcÚ, Kynceľová, II., Slovenská Ľupča, rázcestie, Cementárenská cesta, rázcestie, Lučatín, mlynčok, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Cementárenská cesta, rázcestie, Pohronský Bukovec, dolný koniec, Poniky, Jednota, Slovenská Ľupča, Slovenská Ľupča, Príboj, Horný Harmanec, jaskyňa, Dolný Harmanec, Jednota, Špania Dolina, Rudné bane

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 6 z 9

Kordíky, Enert, Kynceľová, rázcestie, Turecká, Jednota, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Dolný Harmanec, Kohút, Horný Harmanec, polesie, Dolný Harmanec, Tajovského, pod nemocnicou, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, č. d. 77, Sebedín-Bečov, Bečov, Tajovského, pod nemocnicou, Dolná Mičiná, Riečka, Jednota, RSC, RSC, Iliaš, I., Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, Horné Pršany, Iliaš, II., Staré Hory, kaplnka, Majerská cesta, Majer, Staré Hory, kaplnka, Majer, Majerská cesta, Iliaš, I., Horná Mičiná, bytovky, Moštenica, vápenka, Medzibrod, žel. zast., Podkonice, kaplnka, Dúbravica, Kmeť, Staré Hory, Horný Jelenec, Moštenica, Ľubietová, Zábava, Ľubietová, Podlipa rázc., Staré Hory, Polkanová, Staré Hory, kaplnka, Ľubietová, Huta, Staré Hory, Polkanová, Podkonice, Staré Hory, Žiak, Sliač, letisko, Malachov, Mazúch, Staré Hory, č. d. 21, Donovaly, Hanesy, Priechod, rázcestie, Donovaly, Hanesy, Donovaly, centrum, Kynceľová, II., Povrazník, Staré Hory, OcÚ, Dúbravica, garáž, autobusová zastávka, Medzibrod, OcÚ, Ľubietová, dolný koniec, Malachov, Kopanice, Kynceľová, I., Malachov, hostinec, Čerín, Čačín, rázc. Hrochoť

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 7 z 9

Priechod, OcÚ, Moštenica, rázcestie, Hrochoť, Močiare, Poniky, Ponická Huta, pri moste, Vlkanová, Prefasol, Podkonice, dolná zastávka, Hrochoť, Súdenica, Lučatín, žel. zast., Priemyselný park, most, Lučatín, horný koniec, Hrochoť, Jednota, Priemyselný park, most, Vlkanová, otočka, Vlkanová, pri moste, Lučatín, SSC, Ľubietová, námestie, Slovenská Ľupča, rázcestie, Hrochoť, Obnova, Hrochoť, u Zátrocha, Vlkanová, žel.st., Harmanec, VPT, Harmanec, VPT, Hronsek, žel.st., Harmanec, Strelnica, Turecká, Horná, Turecká, Boboty, Kordíky, vápenica, Riečka, rázcestie, Malachov, Dzúrik, Malachov, Strelec, Harmanec, Strelnica, Priechod, pod Novou ulicou, Malachov, Jednota, Poniky, Hlinka, Poniky, RD, Motyčky, Jergaly, Čerín, Čačín, rázc. č. d. 31, Králiky, Rusko, Poniky, škola, Poniky, Poniky, Pelc, Králiky, Rovne, Lučatín, Jednota, Hiadeľ, dolný koniec, Harmanec, OcÚ, Hronsek, pohostinstvo, Železničná stanica, Riečka, Nevoľné, Železničná stanica, Králiky, Pažiť, Hronsek, bytovky, Železničná stanica, Hiadeľ, garáž, Železničná stanica, Malachov, pred Určinou, Kordíky, Jednota, Harmanec, OcÚ, Železničná stanica, Harmanec, papiereň, Harmanec, papiereň

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 8 z 9

Tajov, Biela Hlina, Králiky, OcÚ, Hiadeľ, OcÚ, Môlča, I., Poniky, pri moste, Selce, ZŠ, Baláže, Poniky, Ponická Lehôtka, Hiadeľ, škola, Nemce, otočka, Poniky, Ponická Huta, Cesta k Smrečine, Rakytovce, ČOV, Badín, Dorotovič, Selce, OcÚ, Tajov, č.d. 155, Badín, Danko, Selce, štadión, Oravce, Riečka, garáž, Cesta k Smrečine, Králiky, garáž, Tajov, osada, Selce, Jednota, autobusová zastávka, Čerín, rázcestie, Môlča, bytovka, Nemce, PS, Badín, vŕšok, Čerín, OcÚ, Čerín, rázc. MŠ, Môlča, Dolná Môlča, Badín, Hliny, Nemce, I., Majer, otočka, Nemce, II., Môlča, Badín, ZŠ, Tajov, mlyn, Badín, Kukučka, Nemce, OcÚ, Tajov, Obecný úrad, Riečka, mlyn, Badín, rázcestie, Brusno, žel. st., Brusno, Kováč, Brusno, Brusno, Pohronský Bukovec, horáreň, Brusno, Brusno-kúpele, Brusno, Oremlaz, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Banská Bystrica, Šalková, hosp. RD, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Krematórium, Sásová, ihrisko, Radvaň Park, Sásová, ihrisko, Radvaň Park, Farma pod Pršanmi

Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica:, 9 z 9

Banská Bystrica, horáreň, Strelníky, Fibek, Medzibrod, rázcestie, Strelníky, OcÚ, Uľanka, žel. st. rázc., Donovaly, Pod Magurou-ATC, Priechod, RD, Uľanka, žel. st. rázc., Priechod, hájenka, Motyčky, Strelníky, otočka, Lučatín, Motyčky, Jergaly, Lučatín, rázcestie, Kordíky, garáž, Poniky, Ponická Huta, rázc., Medzibrod, rázcestie, Môlča, lom, Čerín, Čačín, sklady, Tajov, ihrisko, Tajov, Rôtovo, Badín, VÚ

autobusová zastávka inde

Banská Bystrica (314x), Radvaň (111x), Sásová (39x), Mikroregión Starohorská dolina (38x), Mikroregión Pod Panským dielom (37x), Mikroregión RENTAR (36x), Fončorda (33x), Badín (23x), Staré Hory (22x), Kremnické vrchy - východ (22x), Rudlová (21x), Podlavice (17x), Kostiviarska (17x), Tajov (16x), Šalková (16x), Kremnička (15x), Selce (14x), Slovenská Ľupča (13x), Uľanka (12x), Banská Bystrica - Senica (12x), Poniky (12x), Malachov (11x), Harmanec (11x), Brusno (10x), Lučatín (10x), Skubín (9x), Medzibrod (8x), Vlkanová (8x), Špania Dolina (8x), Môlča (8x)
autobusová zastávka v Banská Bystrica
autobusová zastávka v Radvaň
autobusová zastávka v Sásová

Podobné, okres Banská Bystrica:

527x doprava, 502x autobusová zastávka, 15x železničná stanica, 4x predaj lístkov, 2x letisko, 1x autobusová stanica, 1x prístav, 1x heliport, 1x taxi
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, okres Banská Bystrica

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-banska-bystrica.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.