Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Horehronie » okres Banská Bystrica » doprava

doprava v okres Banská Bystrica

doprava

570x doprava, 543x autobusová zastávka, 17x železničná stanica, 3x predaj lístkov, 2x heliport, 2x letisko, 1x taxi, 1x autobusová stanica, 1x prístav

doprava

Doprava v okres Banská Bystrica

V okres Banská Bystrica sa nachádza 570 kusov doprava.

Doprava, okres Banská Bystrica:, 1 z 10

predaj lístkov, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Autobusová stanica, 13, 19, 16, 14, 9, 11, 15, 12, 17, 18, 10, 8, 5, 6, 1, 2, 4, 7, 3, Banská Bystrica, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, Orange, predaj lístkov, predaj lístkov, Šalková, SAD, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Partizánska cesta, rázcestie, Na Hrbe, Kynceľová, rázcestie, SAD, Kostiviarska, Okresný úrad, Senica, otočka, Senica, otočka, Sliač, pomník, Senica, Jednota, Senica, Jednota, THK, THK, THK, otočka, Úrad PV SR, Banská Bystrica mesto, Rooseveltova nemocnica, Plážové kúpalisko, Kostiviarska, žst., THK, rázcestie, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, Námestie Štefana Moysesa, Rooseveltova nemocnica, Kostiviarska, Kostiviarska

Doprava, okres Banská Bystrica:, 2 z 10

Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, Nemecká, Rakytovce, ihrisko, Stupy, otočka, Rakytovce, RD, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Stupy, Jednota, Banská Bystrica, Stupy, Jednota, Kostiviarska, rázcestie, Rakytovce, Šalková, rázcestie, Podlavice, PD, Jakub, ihrisko, Jakub, kostol, Kyjevské námestie, Jakub, rázcestie, Tulská, Jakub, ihrisko, Jakub, kostol, Buková, STK, Kremnička, TWD, Zvolenská cesta, sever, Zvolenská cesta, stred, Zvolenská cesta, sever, Buková, Zvolenská cesta, stred, Štefánikovo nábrežie, Rudlová, kpt. Jaroša, Kostiviarska, rázcestie, Úsvit, Rudlovská cesta, podjazd, Úsvit, Skubín, Jednota, Nám. S. H. Vajanského, Sásovská cesta, Sásovská cesta, Sásovská cesta, Rázcestie Rudlová, Rázcestie Rudlová, Iliaš, pri moste, Skubín, Jednota, Iliaš, pri moste, Špania Dolina, H. Vajanského, STK, Uľanka, otočka, Uľanka, otočka, Uľanka, Chemika, Uľanka, Chemika, Uľanka, hl. cesta, Uľanka, hl. cesta, Rudohorská, stred, Národná, Národná, Pršianska cesta, I., Rudohorská, stred

Doprava, okres Banská Bystrica:, 3 z 10

Pršianska cesta, I., Zvolenská cesta, juh, Strieborné námestie, Partizánska cesta, čerp. stanica, Zvolenská cesta, juh, Strieborné námestie, Karpatská, Veľká Lúka, Pivovar, Podháj, SZU, Šalková, rázcestie, Partizánska cesta, SVP, Uľanská cesta, Partizánska cesta, čerp. stanica, Tlačiareň, Tlačiareň, Uľanská cesta, Magurská, Pivovar, Okružná, Mýto, Podháj, SZU, Mýto, Okružná, Nové Kalište, ZVT, Partizánska cesta, ZVT, Štadlerovo nábrežie, Štefánikovo nábrežie, Magurská, Partizánska cesta, Rázcestie Špania Dolina, Rázcestie Špania Dolina, Mládežnícka, otočka, Moskovská, rázcestie, Šalková, rázcestie, Podlavická cesta, Cesta k nemocnici, Podlavická cesta, Kremnička, Starohorská, Pod Bánošom, Ďumbierska, ŠZŠ, MED-ART, Jakub, Nový Svet II., Jakub, Nový Svet I., Jakub, Nový Svet I., Sládkovičova, Starohorská, otočka, Sládkovičova, Moskovská, rázcestie, Starohorská, otočka, Jakub, Nový Svet II., Radvaň, MED-ART, Sliač, mestský úrad, Kostiviarska, žst., Mládežnícka, Mládežnícka, Kremnička

Doprava, okres Banská Bystrica:, 4 z 10

Námestie slobody, Rudlovská cesta, podjazd, Námestie slobody, Švermova, ESC, Ďumbierska, Srnková, Pod Hôrkou, Ďumbierska, ŠZŠ, Rudohorská, horná, Rudohorská, dolná, Ďumbierska, ZŠ, Rudohorská, dolná, Rudlovská cesta, Sliač, mestský úrad, Vozovňa, Pod Rybou, Pod Rybou, Sliač, Jednota, Nové Kalište, Vozovňa, Kremnička, TWD, Internátna, Astra, Rudlovská cesta, Internátna, Astra, Tatranská, Pieninská, BURGMAIER, Povstalecká cesta, Šalková, otočka, Rudohorská, horná, Pieninská, Mičinská cesta, Skubín, Podlavice, Priehrada, Kyjevské námestie, Skuteckého, rázcestie, Nad Moskovskou, Mičinská, Kazačok, Mlynská otoč., Kostiviarska, Jelšová, Šalková, mlyn, Ďumbierska, ZŠ, HViezdoslavova, Alpinka, Starohorská, rázcestie, Mičinská cesta, 1. mája č. 22, Mičinská, Kazačok, Parkovisko Mičinská, Šalková, Hviezdoslavova, Šalková, Wolkerova, jakub, rázcestie, Sásovská cesta, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Sliač, pomník, Sliač, Jednota, Karpatská, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Ďumbierska

Doprava, okres Banská Bystrica:, 5 z 10

Na Karlove, Mlynská, Medený Hámor, Mlynská, Na Karlove, Pršianska terasa, Mosadzná, Šalková, Jednota, Šalková, Jednota, Moskovská, Garbanka, Garbanka, Šalková, Jednota, Medený Hámor, Gaštanová, Internátna, EUROPA SC, Podlavice, Priehrada, Skubín, otočka, Poľná, Tulská, záhradky, Úrad PV SR, Nad Tulskou, Povstalecká cesta, Zvolenská č. 20, Tajovského, UMB, Tajovského, školy, Komenského, PF UMB, Jesenský vŕšok, Tajovského UMB, Tajovského, školy, Komenského, PF UMB, Jesenský vŕšok, Poľná, Hlboká, 29. augusta, Hlboká, Tulská, stred, Jegorovova, Pršianska terasa, Medená, Hájnická č. 6, 29. augusta, Poľná, Kosec, Tajovského, park, Pršianska terasa, Medená, Poľná, rázcestie, Poľná, Kosec, Poľná, rázcestie, Tajovského, park, Kollárova, Cesta k nemocnici, Komenského, Skuteckého, Komenského, Okresný úrad, Slovenská Ľupča-Príboj, Slovenská Ľupča, Bellušova, Bellušova, Viestova, Severná

Doprava, okres Banská Bystrica:, 6 z 10

Lazovná, Severná, Lazovná, Sliač, zdrav. stredisko, Sliač, zdrav. stredisko, Vojenská poliklinika, heliport, Dolný Harmanec, Vlkanová, Drevex, Štadlerovo nábrežie, Štadlerovo nábrežie, Horná, Prior, Harmanec jaskyňa, Sebedín-Bečov, OcÚ, MDŽ č. 10, Slovenská Ľupča, rázcestie, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Lučatín, mlynčok, Pohronský Bukovec, OcÚ, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Zdravotné stredisko, Slovenská Ľupča, Cementárenská cesta, rázcestie, Zdravotné stredisko, Cementárenská cesta, rázcestie, Pohronský Bukovec, dolný koniec, Lipt.Osada, Korytnica - kúpele, rázc., Slovenská Ľupča, Príboj, Lukavica, obchod, Poniky, Jednota, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Horný Harmanec, jaskyňa, Sielnica, stred, Medzibrod, Sielnica, stred, Lukavica, majer, Kynceľová, rázcestie, Špania Dolina, Rudné bane, Dolný Harmanec, Jednota, taxi, Kordíky, Enert, Turecká, Jednota, Dolná Mičiná, č. d. 77, Dolná Mičiná, Horná Mičiná, Sebedín-Bečov, Bečov, Dolný Harmanec, Kohút, Horný Harmanec, polesie, Lučatín, Tajovského, pod nemocnicou, Vlkanová, Dolný Harmanec, Veľká, Lúka, zvonica, Tajovského, pod nemocnicou, Riečka, Jednota, Horná Mičiná, bytovky, Hronsek, RSC, Horné Pršany, Iliaš, II.

Doprava, okres Banská Bystrica:, 7 z 10

Iliaš, I., RSC, Iliaš, I., Staré Hory, kaplnka, Majerská cesta, Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, Čerín, Čačín, rázc. Hrochoť, Ľubietová, Zábava, Majer, Majer, Majerská cesta, Staré Hory, kaplnka, Staré Hory, Horný Jelenec, Dúbravica, Kmeť, Ľubietová, Podlipa rázc., Moštenica, vápenka, Moštenica, Ľubietová, Huta, Staré Hory, Polkanová, Staré Hory, Polkanová, Medzibrod, žel. zast., Staré Hory, č. d. 21, Staré Hory, kaplnka, Podkonice, kaplnka, Kynceľová, II., Staré Hory, Žiak, Kynceľová, I., Kynceľová, II., Sliač, letisko, Čerín, Čačín, rázc. č. d. 31, Nemecká, pri moste, Sliač, letisko, Povrazník, Dúbravica, garáž, Malachov, Mazúch, Slovenská Ľupča, rázcestie, Podkonice, Staré Hory, OcÚ, Ľubietová, dolný koniec, Lučatín, SSC, Moštenica, rázcestie, Lučatín, horný koniec, Ľubietová, námestie, Donovaly, centrum, Priechod, rázcestie, Donovaly, Hanesy, Lučatín, žel. zast., Donovaly, Hanesy, Hrochoť, Obnova, Vlkanová, Prefasol, Sielnica, Rákoš, Priemyselný park, most, Medzibrod, OcÚ, Hrochoť, u Zátrocha, Hrochoť, Močiare, Vlkanová, žel.st., Sielnica, Jednota, Sielnica, Lesnícky dom, Hrochoť, Súdenica, Vlkanová, pri moste

Doprava, okres Banská Bystrica:, 8 z 10

Priemyselný park, most, Hrochoť, Jednota, Malachov, hostinec, Malachov, Kopanice, Vlkanová, otočka, Sielnica, Lesnícky dom, Priechod, OcÚ, Nemecká, žel. zast., Lučatín, Jednota, Riečka, rázcestie, Ráztoka, Kordíky, vápenica, Poniky, Ponická Huta, pri moste, Turecká, Horná, Turecká, Boboty, Podkonice, dolná zastávka, Malachov, Jednota, Malachov, Strelec, Hronsek, žel.st., Harmanec, Strelnica, Králiky, Rovne, Harmanec, VPT, Harmanec, VPT, Hiadeľ, dolný koniec, Sielnica, Jednota, Motyčky, Jergaly, Nemecká, Harmanec, Strelnica, Malachov, Dzúrik, Králiky, Rusko, Priechod, pod Novou ulicou, Poniky, Pelc, Hiadeľ, garáž, Poniky, škola, Poniky, Poniky, Hlinka, Baláže, Kordíky, Jednota, Králiky, Pažiť, Riečka, Nevoľné, Poniky, RD, Môlča, I., Tajov, Biela Hlina, Harmanec, papiereň, Králiky, OcÚ, Železničná stanica, Železničná stanica, Železničná stanica, Hronsek, pohostinstvo, Železničná stanica, Sielnica, nadjazd, Hronsek, bytovky, Harmanec, papiereň, Hiadeľ, škola, Hiadeľ, OcÚ, Železničná stanica, Nemecká, pomník, Harmanec, OcÚ, Sielnica, nadjazd, Malachov, pred Určinou

Doprava, okres Banská Bystrica:, 9 z 10

Harmanec, OcÚ, Poniky, pri moste, Riečka, garáž, Môlča, Čerín, OcÚ, autobusová zastávka, Rakytovce, ČOV, Môlča, Dolná Môlča, Čerín, rázc. MŠ, Badín, Danko, Poniky, Ponická Lehôtka, Králiky, garáž, Selce, ZŠ, Badín, Dorotovič, Môlča, bytovka, Čerín, rázcestie, Tajov, osada, Nemce, otočka, Cesta k Smrečine, Tajov, č.d. 155, Poniky, Ponická Huta, Oravce, Majer, otočka, Selce, štadión, Selce, OcÚ, Badín, vŕšok, Badín, Hliny, Cesta k Smrečine, Nemce, PS, Selce, Jednota, Nemce, II., Brusno kúpele, Nemce, I., Badín, ZŠ, Badín, Kukučka, Tajov, Obecný úrad, Tajov, mlyn, Nemce, OcÚ, Riečka, mlyn, Sliač, Badín, rázcestie, Brusno, žel. st., Nemecká, Brusno, Brusno, Pohronský Bukovec, horáreň, Brusno, Kováč, Brusno, Oremlaz, Uľanka, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Lukavica, konečná, Banská Bystrica, Šalková, hosp. RD, Sásová, ihrisko, Sásová, ihrisko, Radvaň Park, Radvaň Park, Krematórium, Banská Bystrica, horáreň, Farma pod Pršanmi

Doprava, okres Banská Bystrica:, 10 z 10

Uľanka, žel. st. rázc., Strelníky, OcÚ, Strelníky, Fibek, Lučatín, Medzibrod, rázcestie, Lučatín, rázcestie, Uľanka, žel. st. rázc., Strelníky, otočka, Kremnica, Skalka, Priechod, hájenka, Motyčky, Jergaly, Donovaly, Pod Magurou-ATC, Motyčky, Priechod, RD, Čerín, Čačín, sklady, Kordíky, garáž, Môlča, lom, Zvolen, Zolná, osada, Tajov, ihrisko, Brusno, Brusno-kúpele, Sliač, Sampor, rázc., Poniky, Ponická Huta, rázc., Sliač, tehelňa, Medzibrod, rázcestie, Zvolen, Zolná, pod Trnovcom, Badín, VÚ, Tajov, Rôtovo, prístav, heliport, Čerín-Čačín

doprava inde

Banská Bystrica (327x), Radvaň (116x), Mikroregión RENTAR (48x), Sásová (42x), Mikroregión Severné Podpoľanie (39x), Mikroregión Starohorská dolina (39x), Fončorda (33x), Badín (28x), Mikroregión Pod Panským dielom (27x), Staré Hory (23x), Rudlová (23x), Kremnické vrchy - východ (22x), Kostiviarska (18x), Podlavice (17x), Šalková (17x), Slovenská Ľupča (16x), Tajov (16x), Kremnička (15x), Selce (14x), Uľanka (13x), Lučatín (12x), Banská Bystrica - Senica (12x), Poniky (12x), Harmanec (11x), Malachov (11x), Brusno (11x), Nemce (10x), Dolný Harmanec (9x), Skubín (9x), Medzibrod (9x)
doprava v Banská Bystrica
doprava v Radvaň
doprava v Mikroregión RENTAR

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-banska-bystrica.oma.sk/doprava

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.