Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Horehronie » okres Banská Bystrica » doprava

doprava v okres Banská Bystrica

doprava

570x doprava, 543x autobusová zastávka, 17x železničná stanica, 3x predaj lístkov, 2x heliport, 2x letisko, 1x taxi, 1x autobusová stanica, 1x prístav

doprava

Doprava v okres Banská Bystrica

V okres Banská Bystrica sa nachádza 570 kusov doprava.

Doprava, okres Banská Bystrica:, 1 z 10

predaj lístkov, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, Orange, predaj lístkov, predaj lístkov, Šalková, SAD, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Partizánska cesta, rázcestie, Na Hrbe, Kynceľová, rázcestie, SAD, Kostiviarska, Okresný úrad, Senica, otočka, Senica, otočka, Sliač, pomník, Senica, Jednota, Senica, Jednota, THK, THK, THK, otočka, Úrad PV SR, Banská Bystrica mesto, THK, rázcestie, Rooseveltova nemocnica, THK, rázcestie, Kostiviarska, žst., Plážové kúpalisko, Plážové kúpalisko, Námestie Štefana Moysesa, Rooseveltova nemocnica, Kostiviarska, Kostiviarska, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, Rakytovce, RD, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Stupy, otočka, Stupy, Jednota, Rakytovce, Kostiviarska, rázcestie, Stupy, Jednota, Banská Bystrica, Podlavice, PD, Šalková, rázcestie, Jakub, ihrisko, Jakub, rázcestie, Jakub, ihrisko, Jakub, kostol, Jakub, kostol, Kyjevské námestie, Tulská

Doprava, okres Banská Bystrica:, 2 z 10

STK, Zvolenská cesta, stred, Zvolenská cesta, sever, Buková, Zvolenská cesta, stred, Zvolenská cesta, sever, Kremnička, TWD, Buková, Štefánikovo nábrežie, Kostiviarska, rázcestie, Rudlová, kpt. Jaroša, Úsvit, Rudlovská cesta, podjazd, Úsvit, Sásovská cesta, Rázcestie Rudlová, Iliaš, pri moste, Špania Dolina, Iliaš, pri moste, Skubín, Jednota, STK, H. Vajanského, Skubín, Jednota, Sásovská cesta, Nám. S. H. Vajanského, Sásovská cesta, Rázcestie Rudlová, Uľanka, otočka, Rudohorská, stred, Uľanka, hl. cesta, Uľanka, hl. cesta, Rudohorská, stred, Uľanka, Chemika, Uľanka, otočka, Uľanka, Chemika, Pršianska cesta, I., Pršianska cesta, I., Národná, Národná, Karpatská, Partizánska cesta, čerp. stanica, Zvolenská cesta, juh, Strieborné námestie, Zvolenská cesta, juh, Strieborné námestie, Veľká Lúka, Podháj, SZU, Šalková, rázcestie, Pivovar, Uľanská cesta, Partizánska cesta, SVP, Tlačiareň, Tlačiareň, Uľanská cesta, Partizánska cesta, čerp. stanica, Pivovar, Podháj, SZU, Okružná, Štefánikovo nábrežie, Partizánska cesta

Doprava, okres Banská Bystrica:, 3 z 10

Štadlerovo nábrežie, Rázcestie Špania Dolina, Partizánska cesta, Nové Kalište, ZVT, ZVT, Magurská, Okružná, Rázcestie Špania Dolina, Mýto, Mýto, Magurská, Moskovská, rázcestie, Cesta k nemocnici, Podlavická cesta, Šalková, rázcestie, Podlavická cesta, Starohorská, Pod Bánošom, Mládežnícka, otočka, Kremnička, Ďumbierska, ŠZŠ, Radvaň, Starohorská, otočka, Jakub, Nový Svet I., Jakub, Nový Svet I., MED-ART, Jakub, Nový Svet II., Moskovská, rázcestie, Jakub, Nový Svet II., Starohorská, otočka, Sládkovičova, Sládkovičova, MED-ART, Sliač, mestský úrad, Mládežnícka, Kostiviarska, žst., Mládežnícka, Ďumbierska, ZŠ, Ďumbierska, ŠZŠ, Ďumbierska, Námestie slobody, Švermova, ESC, Rudohorská, dolná, Rudlovská cesta, podjazd, Rudohorská, dolná, Rudohorská, horná, Námestie slobody, Kremnička, Srnková, Pod Hôrkou, Kremnička, TWD, Rudlovská cesta, Tatranská, Pod Rybou, Nové Kalište, Sliač, Jednota, Pod Rybou, Sliač, mestský úrad, Internátna, Astra, Rudlovská cesta

Doprava, okres Banská Bystrica:, 4 z 10

Vozovňa, Internátna, Astra, Vozovňa, Pieninská, Pieninská, Rudohorská, horná, Šalková, otočka, BURGMAIER, Povstalecká cesta, Ďumbierska, ZŠ, Mlynská otoč., Šalková, mlyn, Skubín, Mičinská cesta, 1. mája č. 22, Kyjevské námestie, Parkovisko Mičinská, Starohorská, rázcestie, Skuteckého, rázcestie, Mičinská, Kazačok, Nad Moskovskou, Mičinská, Kazačok, Podlavice, Priehrada, Mičinská cesta, Kostiviarska, Jelšová, HViezdoslavova, Alpinka, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Sásovská cesta, Sliač, pomník, Wolkerova, Sliač, Jednota, Šalková, jakub, rázcestie, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Šalková, Ďumbierska, Karpatská, Hviezdoslavova, Na Karlove, Medený Hámor, Na Karlove, Pršianska terasa, Mosadzná, Šalková, Jednota, Mlynská, Šalková, Jednota, Mlynská, Garbanka, Garbanka, Moskovská, Medený Hámor, Gaštanová, Internátna, Šalková, Jednota, Poľná, Podlavice, Priehrada, EUROPA SC, Skubín, otočka, Tulská, záhradky, Povstalecká cesta, Zvolenská č. 20

Doprava, okres Banská Bystrica:, 5 z 10

Nad Tulskou, Úrad PV SR, Tajovského, UMB, Tajovského UMB, Hlboká, Tajovského, školy, Jesenský vŕšok, Jesenský vŕšok, Tajovského, školy, Hlboká, Komenského, PF UMB, Poľná, 29. augusta, Komenského, PF UMB, Hájnická č. 6, Jegorovova, Tulská, stred, Pršianska terasa, Medená, 29. augusta, Poľná, rázcestie, Poľná, Kosec, Pršianska terasa, Medená, Poľná, rázcestie, Poľná, Kosec, Tajovského, park, Tajovského, park, Skuteckého, Komenského, Kollárova, Komenského, Cesta k nemocnici, Autobusová stanica, Slovenská Ľupča, Okresný úrad, Slovenská Ľupča-Príboj, Bellušova, Bellušova, Viestova, Severná, Severná, Lazovná, Lazovná, Vojenská poliklinika, Sliač, zdrav. stredisko, Sliač, zdrav. stredisko, Nemecká, heliport, Dolný Harmanec, Vlkanová, Drevex, Horná, Prior, Štadlerovo nábrežie, Harmanec jaskyňa, Štadlerovo nábrežie, 6, MDŽ č. 10, 16, 18, 5, 19, 15

Doprava, okres Banská Bystrica:, 6 z 10

10, 9, 11, 17, 12, 13, 14, 8, Lučatín, mlynčok, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Slovenská Ľupča, rázcestie, Pohronský Bukovec, OcÚ, Zdravotné stredisko, Cementárenská cesta, rázcestie, Cementárenská cesta, rázcestie, Slovenská Ľupča, Zdravotné stredisko, Lipt.Osada, Korytnica - kúpele, rázc., Lukavica, obchod, Pohronský Bukovec, dolný koniec, Slovenská Ľupča, Príboj, Poniky, Jednota, Sebedín-Bečov, OcÚ, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Horný Harmanec, jaskyňa, Kynceľová, rázcestie, Sielnica, stred, Lukavica, majer, Sielnica, stred, Medzibrod, Dolný Harmanec, Jednota, Turecká, Jednota, Špania Dolina, Rudné bane, taxi, Kordíky, Enert, Dolný Harmanec, Kohút, Dolná Mičiná, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, č. d. 77, Sebedín-Bečov, Bečov, Horný Harmanec, polesie, Lučatín, Vlkanová, Tajovského, pod nemocnicou, Dolný Harmanec, Veľká, Lúka, zvonica, 4, 2, 1, 3, Tajovského, pod nemocnicou, 7, Riečka, Jednota, Sliač, letisko, Horná Mičiná, bytovky, Hronsek, Iliaš, I., RSC, RSC

Doprava, okres Banská Bystrica:, 7 z 10

Horné Pršany, Iliaš, II., Iliaš, I., Ľubietová, Zábava, Majer, Majerská cesta, Majer, Staré Hory, kaplnka, Čerín, Čačín, rázc. Hrochoť, Majerská cesta, Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, Staré Hory, kaplnka, Ľubietová, Podlipa rázc., Dúbravica, Kmeť, Moštenica, Ľubietová, Huta, Moštenica, vápenka, Staré Hory, Horný Jelenec, Staré Hory, kaplnka, Medzibrod, žel. zast., Staré Hory, Žiak, Kynceľová, II., Staré Hory, č. d. 21, Staré Hory, Polkanová, Staré Hory, Polkanová, Podkonice, kaplnka, Staré Hory, OcÚ, Kynceľová, I., Čerín, Čačín, rázc. č. d. 31, Dúbravica, garáž, Povrazník, Banská Bystrica, Malachov, Mazúch, Podkonice, Slovenská Ľupča, rázcestie, Ľubietová, dolný koniec, Kynceľová, II., Donovaly, centrum, Lučatín, žel. zast., Moštenica, rázcestie, Donovaly, Hanesy, Lučatín, SSC, Priechod, rázcestie, Donovaly, Hanesy, Ľubietová, námestie, Lučatín, horný koniec, Vlkanová, žel.st., Hrochoť, Súdenica, Malachov, Kopanice, Medzibrod, OcÚ, Hrochoť, Jednota, Vlkanová, Prefasol, Hrochoť, Obnova, Hrochoť, Močiare, Malachov, hostinec, Priechod, OcÚ, Vlkanová, pri moste, Vlkanová, otočka, Hrochoť, u Zátrocha, Priemyselný park, most

Doprava, okres Banská Bystrica:, 8 z 10

Priemyselný park, most, Kordíky, vápenica, Poniky, Ponická Huta, pri moste, Podkonice, dolná zastávka, Ráztoka, Lučatín, Jednota, Turecká, Horná, Turecká, Boboty, Riečka, rázcestie, Nemecká, pri moste, Malachov, Jednota, Hiadeľ, dolný koniec, Harmanec, Strelnica, Harmanec, Strelnica, Motyčky, Jergaly, Harmanec, VPT, Malachov, Dzúrik, Priechod, pod Novou ulicou, Hronsek, žel.st., Králiky, Rovne, Harmanec, VPT, Malachov, Strelec, Králiky, Rusko, Riečka, Nevoľné, Poniky, škola, Hiadeľ, garáž, Baláže, Poniky, RD, Poniky, Poniky, Hlinka, Poniky, Pelc, Kordíky, Jednota, Môlča, I., Králiky, Pažiť, Hiadeľ, škola, Tajov, Biela Hlina, Železničná stanica, Železničná stanica, Železničná stanica, Králiky, OcÚ, Železničná stanica, Malachov, pred Určinou, Hiadeľ, OcÚ, Železničná stanica, Harmanec, OcÚ, Hronsek, pohostinstvo, Harmanec, papiereň, Harmanec, papiereň, Hronsek, bytovky, Harmanec, OcÚ, Sliač, letisko, Môlča, Dolná Môlča, Badín, Dorotovič, Poniky, Ponická Lehôtka, Môlča, bytovka, Badín, Danko, autobusová zastávka, Čerín, OcÚ, Riečka, garáž, Králiky, garáž

Doprava, okres Banská Bystrica:, 9 z 10

Čerín, rázcestie, Čerín, rázc. MŠ, Môlča, Rakytovce, ČOV, Poniky, pri moste, Selce, ZŠ, Cesta k Smrečine, Badín, Hliny, Tajov, č.d. 155, Selce, OcÚ, Selce, štadión, Nemce, otočka, Cesta k Smrečine, Oravce, Poniky, Ponická Huta, Majer, otočka, Tajov, osada, Badín, vŕšok, Badín, Kukučka, Nemce, I., Nemce, PS, Nemce, II., Brusno kúpele, Badín, ZŠ, Selce, Jednota, Tajov, mlyn, Nemce, OcÚ, Tajov, Obecný úrad, Riečka, mlyn, Sliač, Badín, rázcestie, Brusno, žel. st., Nemecká, Nemecká, Nemecká, žel. zast., Nemecká, pomník, Brusno, Brusno, Brusno, Kováč, Pohronský Bukovec, horáreň, Brusno, Oremlaz, Uľanka, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Lukavica, konečná, Banská Bystrica, Šalková, hosp. RD, Sásová, ihrisko, Krematórium, Radvaň Park, Radvaň Park, Sásová, ihrisko, Farma pod Pršanmi, Banská Bystrica, horáreň, Uľanka, žel. st. rázc., Strelníky, OcÚ, Strelníky, Fibek, Uľanka, žel. st. rázc., Lučatín, rázcestie, Medzibrod, rázcestie, Lučatín

Doprava, okres Banská Bystrica:, 10 z 10

Strelníky, otočka, Motyčky, Jergaly, Priechod, RD, Priechod, hájenka, Motyčky, Kremnica, Skalka, Donovaly, Pod Magurou-ATC, Sielnica, Lesnícky dom, Sielnica, Jednota, Sielnica, nadjazd, Sielnica, nadjazd, Sielnica, Jednota, Sielnica, Lesnícky dom, Sielnica, Rákoš, Čerín, Čačín, sklady, Kordíky, garáž, Môlča, lom, Zvolen, Zolná, osada, Sliač, Sampor, rázc., Tajov, ihrisko, Brusno, Brusno-kúpele, Poniky, Ponická Huta, rázc., Badín, VÚ, Zvolen, Zolná, pod Trnovcom, Medzibrod, rázcestie, Sliač, tehelňa, Tajov, Rôtovo, prístav, heliport, Čerín-Čačín

doprava inde

Banská Bystrica (327x), Radvaň (116x), Mikroregión RENTAR (48x), Sásová (42x), Mikroregión Severné Podpoľanie (39x), Mikroregión Starohorská dolina (39x), Fončorda (33x), Badín (28x), Mikroregión Pod Panským dielom (27x), Staré Hory (23x), Rudlová (23x), Kremnické vrchy - východ (22x), Kostiviarska (18x), Podlavice (17x), Šalková (17x), Slovenská Ľupča (16x), Tajov (16x), Kremnička (15x), Selce (14x), Uľanka (13x), Lučatín (12x), Banská Bystrica - Senica (12x), Poniky (12x), Harmanec (11x), Malachov (11x), Brusno (11x), Nemce (10x), Dolný Harmanec (9x), Skubín (9x), Medzibrod (9x)
doprava v Banská Bystrica
doprava v Radvaň
doprava v Mikroregión RENTAR

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-banska-bystrica.oma.sk/doprava

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.